ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


เรื่องเล่า kruthai online

 
 
 

 
 
     ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๗  ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร   ตำรา  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้ดำเนินการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ่งได้นำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน     โดยใช้วิธีการวิจัยในชั้นเรียน  พัฒนานักเรียนในเรื่องราวที่ได้สนใจและต้องการหาคำตอบ       สนใจ...ต้องการติดตามอ่าน แสดงความคิดเห็น ด้านล่างครับ
 
 
 
 
 
 
      จนถึงปีการศึกษา ๒๕๔๔  จึงได้พัฒนารูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้สื่อนำเรื่อง ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ครูเป็นผู้รวบรวมแหล่งความรู้  จัดระบบ    ออกแบบการเรียนรู้ตามขั้นตอน   
     สนใจ...ต้องการติดตามอ่าน แสดงความคิดเห็น ด้านล่างครับ 
 
 
 
                
 

ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๗ จึงเริ่มวิจัยและพัฒนาการใช้สื่อนำเรื่องออนไลน์   ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียน ครูผู้สอน และความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านการจัดการเรียนรู้ จนได้ทดลอง พัฒนาการวิจัย พัฒนาตนเองด้านความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีการผลิตสื่อ-นวัตกรรม เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง

สนใจ...ต้องการติดตามอ่าน แสดงความคิดเห็น ด้านล่างครับ 

 หนทางยาวไกล  จิตใจและความมุ่งมั่นเท่านั้นที่ขับเคลื่อนเกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ
คุรุสดุดี


Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com