ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


ประวัตการรับราชการ
วันที่ 08/07/2009  09:35:42 AM ,ผู้เข้าชม : 492


 ประวัตการรับราชการ

๒๕๒๔      บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
( ครูรุ่นแรกบุกเบิกก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบล  ๒๕๒๔)
๒๕๒๕      อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  โรงเรียนกุดต้มวิทยา  ตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
๒๕๒๗ -  ๒๕๒๘ ศึกษาต่อ (ทุนประเภท ข)  ระดับปริญญาโท  ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๙     อาจารย์ ๑  ระดับ ๔   โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
๒๕๓๒     อาจารย์ ๑   ระดับ ๕   ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนบางซ้ายวิทยา  อำเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕๓๓     อาจารย์ ๒   ระดับ ๕   ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๕๓๖     อาจารย์ ๒   ระดับ  ๖   ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๕๓๙     อาจารย์  ๒   ระดับ ๗  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๕๔๗     ครู  อันดับ  ค.ศ. ๒       โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๕๔๙     ครู  วิทยฐานะ    ครูชำนาญการ
๒๕๕๒     ครู   วิทยฐานะ   ครูชำนาญการพิเศษ  ( ค.ศ. ๓ )
ประสบการณ์/ การปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๕๒๔ - ๒๕๓๑  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ขับเคลื่อน โรงเรียนให้มีคุณภาพตามโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท( มพช. ๒ รุ่น ๓ )  เป็นที่ยอมรับของชุมชน และจังหวัดชัยภูมิ
๒๕๓๒ -  ๒๕๓๔   จังหวัดชัยภูมิแต่งตั้งร่วมเป็นคณะสำรวจต้นกำเนิดแม่น้ำชี   ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นผู้เขียนบทสารคดี  ถ่ายทำ ตัดต่อลำดับภาพ และบรรยายสารคดี “ต้นกำเนิดแม่น้ำชี” ทูลเกล้าฯ ถวาย ภาพถ่ายจากการสำรวจ และต้นฉบับสารคดีโทรทัศน์  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และเผยแพร่แก่เยาวชนในภาคอีสาน       
ปัจจุบันได้เผยแพร่ใน สื่อสังคมออนไลน์ ๙ ตอน  www.youtube.com/kruthai ;;; (คำสืบค้น : ต้นกำเนิดแม่น้ำชี)
๒๕๓๒ -  ปัจจุบันหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ(นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รับผิดชอบกำกับ ดูแลวางแผนพัฒนา  ICT เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรู้ในสถานศึกษา
๒๕๓๘     หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 
๒๕๔๑     หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา
๒๕๔๓ -  ๒๕๔๘    บรรณาธิการวารสารทิวสน ( สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รายงานสาธารณชน ของโรงเรียน)
๒๕๔๘    เป็นคณะทำงานพัฒนาหนังสือ  รวบรวมสืบค้น สัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เขียนบทความ สารคดี  ถ่ายภาพ  ประชุมคณะทำงาน จัดพิมพ์หนังสืออ่านเพิ่มเติม ของ กระทรวงศึกษาธิการ   “พระนครศรีอยุธยา มรดกโลกล้ำค่า ภูมิปัญญาเลื่องลือ”  เรื่อง  วิถีชีวิตชาวกรุงเก่ากับเรือไทย 
๒๕๔๖ - ปัจจุบัน    หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผู้แทนครูในคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางซ้ายวิทยา พัฒนาโรงเรียนเป็น “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”  “โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ”  “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน”   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหริญทองฯลฯ        
ผลงานทางวิชาการ/วิทยากร(เฉพาะที่สำคัญ )     
วิทยากรหลักอบรมครูโสตทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในเขตจังหวัด ภาคกลางอ่างทอง นครนายก เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 ( ๒๕๓๘ )
เผยแพร่ความรู้จากครูต้นแบบ ครูดีเด่นฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย มัธยมศึกษา เช่น รูปแบบการเขียนอักษรไทยในปัจจุบัน พัฒนาการเขียนอักษรไทยที่ถูกต้อง การพัฒนาการคัดลายมือ    การใช้สื่อนำเรื่อง สอนวรรณคดีไทย    ผลิตสื่อวีดิทัศน์นำเสนอเป็นสื่อออนไลน์  การจัดกระบวนการเรียนรูปแบบไตรสิกขา  และพัฒนาเว็บไซด์สอนภาษาไทยออนไลน์  www.kruthai40.com  , www.youtube.com/kruthai
เป็นวิทยากรศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในฝัน(ต้นแบบ) เผยแพร่ความรู้ ด้าน ICT  : E-book : Flip Album : CAI ด้วย Captivate , การใช้โปรแกรม Flash สร้างสื่อCAI  E-learning การพัฒนาสื่อใน Moodle : LMS  ปัจจุบัน พัฒนาเว็บไซด์สอนนักเรียนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม ทุกรูปแบบในห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom)  www.kruthai40.ning.com
เขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ในวารสารทิวสน
เอกสารประกอบการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง หุ่นกระบอกไทยในยุคโลกาภิวัตน์
เอกสารทางวิชาการ “การผลิตและการใช้สื่อวีดิทัศน์”   “การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา”   “การผลิตและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา”
ผลงานการวิจัย   
๒๕๓๙      งานผลการวิจัยเชิงทดลอง ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์นำเรื่องในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  วรรณคดี เรื่องสามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒๕๔๕      รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อนำเรื่องในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒๕๕๐       รายงานการวิจัยและพัฒนา   การพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สื่อออนไลน์ ในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ วิชา ภาษาไทย(เพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เกียรติประวัติ/โล่เกียรติยศ/เข็มเชิดชูเกียรติ 
เป็นผู้คิดสร้างสรรค์  คำขวัญประจำอำเภอบางซ้าย  เป็นที่ยอมรับและใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ ว่า “ บางซ้ายถิ่นทุ่งทอง   เรืองรองพันธุ์ไม้ผล  ชีวิตริมสายชล  มากล้นแหล่งพันธุ์ปลา”
๒๕๓๗       ได้รับการคัดเลือกเป็นครูโสตทัศนศึกษาดีเด่น   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ครูโสตทัศนศึกษาดีเด่น  เขตการศึกษา ๖  กรมสามัญศึกษา
๒๕๔๐   ได้รับโล่การประกาศเกียรติคุณ“ครูภาษาไทยดีเด่น” ระดับ มัธยมศึกษา  ประจำปี ๒๕๔๐ จากคุรุสภา   กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๔๑     ได้รับรางวัล สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง สามก๊ก  ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า   ประกอบการเรียนการสอนดีเด่น   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ เขตการศึกษา ๖ กรมสามัญศึกษา
๒๕๔๑     ได้รับการคัดเลือกเป็นครูแม่แบบการสอนภาษาไทย สาขา การสอนอ่าน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตการศึกษา ๖ กรมสามัญศึกษา
๒๕๔๒     ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น สหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ๔
๒๕๔๒      ได้รับการเชิดชูเกียรติ "บุคคลดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๒ สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น จากหนังสือพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ
๒๕๔๓      ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๔๓ สาขา อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางด้านภาษา"  จาก  หนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ
๒๕๔๕      ได้รับรางวัล เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ  ครูเกียรติยศ ( Teacher Award ) บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ( ครูต้นแบบ วิชา ภาษาไทย)  จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๔๘     ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ จาก มูลนิธิเพชรภาษาเป็น “ครูภาษาไทยประกายเพชร”  ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บรรยายนำเสนอผลงานวิจัยและ เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา แก่ครูภาษาไทยที่ร่วม สัมมนาจากทั่วประเทศ
๒๕๔๙     ได้รับรางวัล “ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เผยแพร่ความรู้ทางอินเทอร์เน็ต     ใน “โครงการเครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมคุณธรรมนำปัญญาจากการอ่าน”   
๒๕๕๒    ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒จากคุรุสภา  มีผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้เด่นชัดที่สุด เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน และเป็นผลของการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่  วิชาชีพครูอย่างสูง  เป็นครูภาษาไทยที่มีนวัตกรรม มุ่งมั่นทุ่มเทเป็นผู้นำและสั่งสอนศิษย์ให้ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง ร่วมอนุรักษ์และดำรง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ใฝ่รู้รักการอ่าน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สืบสาน สืบทอด  เอกลักษณ์ของชาติด้านภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
๒๕๕๔      ครูดีเด่น อำเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕๕๔      ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติสดุดี
"หนึ่งแสนครูดี"  ตามรอย.... พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
๒๕๕๕      รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  "เกียรติภูมิครุ จุฬาฯ"
จากสมาคมครุศาสตรสัมพันธ์  คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๕๗      ได้รับเกียรติบัตรยกย่องในการนำเสนอรูปแบบการสอนโดยใช้หลักไตรสิกขา
                                เป็นฐาน ใน “โครงการเผยแพร่นวัตกรรมการสอนของครูภาษาไทยประกายเพชร”
                                เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
                                พระชนมายุ ๘๔ พรรษา ตามรอยพระยุคลบาท “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
                                ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

๒๕๕๙     เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติในความรู้ความสามารถในเชิง ภาษาไทย เป็น
                                ผู้ประพันธ์ คำขวัญวันครู “ยอดเยี่ยม” ของสถานศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ
                                (ครั้งที่ ๖๐) ประจำปี ๒๕๕๙
ประวัติชีวิตครอบครัว
ประวัติการศึกษา


Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com