ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


ว.13ปี2556 และเพิ่มเติมช่องทางพิเศษ ว.1 ปี2559 ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ article

 ครูภาษาไทยออนไลน์ "พัฒนาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

  ก.ค.ศ. !!! การทบทวน ว.13 เชิงประจักษ์(2559)..ปี63

 

ว 13/2556 การเสนอขอ ครูเชี่ยวชาญ

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2563

ชมประเด็นถ่ายทอดสด
/https://www.facebook.com/kruthai40/posts/10213320491281805

11

         นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

        1. เห็นชอบหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดยให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการปรับรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวตามความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อให้ครอบคลุม เกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้นำเสนอในที่ประชุม ก.ค.ศ. ครั้งต่อไป

        2. เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ  วิธีการ ว 13 / 2556 ให้สามารถขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ได้ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดเห็นว่าผลการพิจารณานั้น อาจคลาดเคลื่อนให้เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งมติ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ การทบทวน ก.ค.ศ. จะพิจารณาจากเอกสารที่ผู้ขอรับการประเมินยื่นไว้เดิม โดยผู้ขอรับการประเมินจะต้องชี้แจงในประเด็นที่เห็นว่า ก.ค.ศ. พิจารณามีความคลาดเคลื่อนจากเอกสารหลักฐานที่ได้เสนอไว้เดิม

2

 

กับความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 อังคารที่ 3 มีนาคม 2563
     สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดจัดการประชุมผ่านระบบทางไกล (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น เรื่องหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว13/2556 และหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถรับชมและรับฟังได้ช่องทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel ช่อง 1 หรือรับชมออนไลน์ ผ่าน www.obectv.tv , YouTube ช่อง obectvonline และ Facebook obectvonline

 สรุปความเคลื่อนไ หว ล่าสุด การขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน

 

 
วันที่ 5 มีนาคม 2563

 


สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้ลงมติ เมื่อ คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยให้โอกาสข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๑๓/๒๕๕๖ ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้มีมติไม่รับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หากพิจารณาแล้วมีความคลาดเคลื่อน สามารถขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. ได้ ภายใน ๙๐ วัน ทุกท่านศึกษาแนวทาง วิธีการ และแบบฟอร์มคำขอทบทวน จาก ก.ค.ศ. ทั้งนี้ขอสรุปความเคลื่อนไหว และวิธีการได้ดังนี้
          ๑. หนังสือจาก ก.ค.ศ. แนวทาง วิธีการ และแบบฟอร์มคำขอทบทวน ออกประกาศ วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 63
          ๒. ชมการประชุมทางไกล ชี้แจงการขอทบทวนตามแนวทางใหม่ โดย เลขาธิการ ก.ค.ศ. (ด้านบน)
          ๓. คณะกรรมการพิจารณาการทบทวนครั้งนี้ แนวโน้มจะเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ ที่ ก.ค.ศ. แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจ กลั่นกรองและพิจารณาการขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. โดยเฉพาะ
          ๔. ทุกท่านที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตาม ว ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ทั้งข้าราชการประจำการ และข้าราชการบำนาญ ที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน มีสิทธิเสนอขอทบทวน ได้ทุกคน
          ๕. การเสนอขอทบทวน ตาม ว ๑๓/๒๕๕๖ สามารถเสนอขอทบทวนได้ทั้ง ข้อ ๒.๔.๑ รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และ ข้อ ๒.๔.๒ ผลงานเทียบเคียง เน้นต้องชี้แจงองค์ประกอบ เชิงคุณภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และเสนอผลกระทบที่ชัดเจน ซึ่งมีโอกาสสูงและมีโอกาสได้ ทั้ง ๒ ประเภทผลงานดีเด่น
          จึงขอให้ทุกท่านใช้เอกสาร แบบ ก.ค.ศ. ทุกเล่ม โดยเฉพาะแบบ ก.ค.ศ. ๓/๓ ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๒ รายงานผลงานดีเด่นฯ ๕๐ หน้า เป็นฐาน เพราะต้องเอาข้อมูลเดิม/ประเด็นเดิม เพื่อเป็นข้อชี้แจง มติ ก.ค.ศ. ซึ่งผู้ขอต้องชี้แจง ขยายความ ให้คณะกรรมการยอมรับให้ได้ และเตรียมหาหลักฐานเพื่อยืนยันให้ชัดเจน
           ด้วยความปรารถนาดี และมุ่งมั่นให้ทุกท่าน ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญกันถ้วนหน้าครับ
           การทบทวนครั้งนี้ และครั้งเดียว คือ....มหาโอกาสที่พวกเราจะได้ทบทวนยืนยันมาตรฐานงานที่ส่งผลกระทบ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษา วงวิชาชีพ และชุมชน สังคม สาธารณะ
 

 ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินว.13เชิงประจักษ์ครู

 


ข้อความ :
ติดต่อ :
ระบุ :
ส่งข้อความ :ผลงานเชิงประจักษ์พัฒนาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

หลายชีวิต ละม่อม ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์ article
สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์
สารคดี "ต้นกำเนิดแม่น้ำชี" article
วิถีชีวิตชาวกรุงเก่ากับเรือไทย
อ่านเพื่อสร้างสรรค์"นิทานบันเทิงไทยถิ่นอยุธยา" article
ราโชมอน
พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (177876)
avatar
kruthai40

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงาน ก.ค.ศ. ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ ชั้น 7 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

   โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นที่สำคัญหลายเรื่อง เช่น แนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กระทำความผิดในกรณีเกี่ยวกับ การทุจริต การละเมิดทางเพศ และปัญหาที่เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและเกิดปัญหาในการดำเนินการทางวินัย รวมถึงการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน เพื่อให้การดำเนินการเป็นระบบและเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

   นอกจากนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมการรองรับระบบการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ครูที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังได้กำหนดจัดการประชุมผ่านระบบทางไกล (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น เรื่องหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว13/2556 และหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถรับชมและรับฟังได้ช่องทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel ช่อง 1 หรือรับชมออนไลน์ ผ่าน www.obectv.tv , YouTube ช่อง obectvonline และ Facebook obectvonline

ผู้แสดงความคิดเห็น kruthai40 วันที่ตอบ 2020-02-29 10:18:14 IP : 171.97.74.23


ความคิดเห็นที่ 2 (178203)
avatar
kruthai40 จาก สคบท

 รายงานการเข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขา ก.ค.ศ.

 
และผู้เชี่ยวชาญ ก.ค.ศ.
 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
 
ของคณะตัวแทนครูในแต่ละภาค
ของสมาพันธ์ครูและผู้บริหารแห่งประเทศไทย
ตามที่สมาชิกสมาพันธ์ครูและผู้บริหารแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วยตัวแทนภาคเหนือ จำนวน 2 คน ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
จำนวน 1 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 คน และภาคใต้
จำนวน 1 คน ได้เข้าพบท่านเลขา ก.ค.ศ. ท่านผู้เชี่ยวชาญ ก.ค.ศ.
และท่านปลัดกระทรวงในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ข้อสรุปดังนี้
ท่านเลขาธิการ ก.ค.ศ. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ได้พูดคุยดังนี้
ทาง ก.ค.ศ. ได้เสนอแนวทางในการพิจารณาผลงาน ว.13
ให้กับครูที่ส่งทบทวนไป โดยการ
 
แบ่งกลุ่มทบทวนเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มรางวัลตรง
2. กลุ่มรางวัลตรงและรางวัลเทียบเคียง
3. กลุ่มรางวัลเทียบเคียง
4. กลุ่มรางวัลอื่น ๆ
แต่ตอนนี้ได้มีกลุ่มทบทวน จำนวน 16 คดีแบ่งเป็น กรณี ได้
8 กรณี ที่ทำการฟ้องศาลปกครอง ซึ่งกำลังรอผลการตัดสินอยู่ ทำให้
ก.ค.ศ. ไม่สามารถพิจารณาผลงานครูท่านอื่น ๆ ที่ส่งทบทวนมาได้
เพราะครูท่านอื่น ๆ ที่ส่งทบทวนก็มีกรณีเดียวกับครูที่ได้ฟ้องร้อง เช่นกัน
หาก ก.ค.ศ. ดำเนินการไปแล้วมีผลตรงข้ามกับที่ศาลปกครองตัดสิน
อาจส่งผลให้ต้องดำเนินการใหม่อีกเพราะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล
จึงเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน
แต่ถ้ารอคำสั่งศาลก็จะทำให้กลุ่มทบทวนบางกลุ่มล่าช้าไปอีก
จึงเสนอแนวทางอีกแนวทางดังนี้
แบ่งกลุ่มทบทวนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มทบทวนที่เป็นกลุ่มกรณีเดียวกับผู้ที่ฟ้องร้อง
ให้พักการพิจารณา
รอคำสั่งศาลจึงจะดำเนินการแจ้งผลการทบทวน
 
2.
กลุ่มทบทวนที่ไม่เข้ากลุ่มกรณีที่ฟ้องศาลทั้งผรางวัลตรงและ
ผลงานเทียบเคียงหากทำการทบทวนชี้แจงแก้มติที่มีความค
ลาดเคลื่อนจะสามารถเป็นผู้มีคุณสมบัติได้
ให้พิจารณาดำเนินการอ่านผลงานและทยอยประกาศผล
สำหรับผู้ที่เกษียณราชการแล้วหากมีการประกาศผ่านคุณสมบัติจะมีการ
 
ประเมินอย่างไรนั้นก็ต้องจัดทำแนวทางหรือวิธีการขึ้นมาเพื่อ
ช่วยเหลือผ่านคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะดำเนินการอย่าง
ไรเพราะเกษียณอายุราชการไปแล้ว
แต่การที่จะไปประเมินที่สถานที่ปฏิบัติงานเดิมนั้นคงจะทำไม่ได้อาจจะอ่
านจากเอกสาร แนวทางดังกล่าว
เป็นแนวทางที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเพียงแต่ก.ค.ศ.ได้หารือไว้เพื่อนำเข้
าที่ประชุมของอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ พิจารณา
เห็นชอบอนุมัติในหลักการอีกครั้ไม่เกินเดือนตุลาคมนี้จะเข้าที่ประชุมแล
ะเมื่อผ่านคณะกรรมการแล้วจะประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ทุกท่านทราบทั่วกันและแจ้งในสถานีก.ค.ศ.ต่อไปประธานผอ.ฟ้ารีดา
พร บุญคำมี
ได้เรียนถามว่าจะให้ยื่นหนังสือหรือไม่ท่านเลขาธิการก.ค.ศ.บอกไม่ต้อง
ยื่นก็ได้ก.ค.ศ.จะดำเนินการภายในประมาณภายในปลายเดือนตุลาคม2
563ส่วนว.21 ที่มีครูบางท่านเสียสิทธิ์ ไม่ได้เข้าอบรมคูปองครู
ในปีการศึกษา 2562 นั้น ท่านเลขา ก.ค.ศ. และท่านรัฐมนตรี
ได้รับทราบแล้ว
กำลังดำเนินการแก้ปัญหาให้อยู่และมีบริษัทที่จัดอบรมเสนอตัวเข้ามาช่ว
ยครู ท่านเลขาฯบอกท่านรับปากไปดำเนินการให้ แต่ต้องรอ
ท่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ได้พูดคุยดังนี้
ในส่วนของการพิจารณาผลงานทบทวน ว. 13
ก็พูดไปในแนวเดียวกับท่าน รศ.ดร.ประวิต
เอราวรรณ์ (ข้อมูลหน้าที่ 1 )
แต่ท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทบทวนว่า
 
ครูที่เขียนทบทวนไปนั้น ถ้าแสดงให้เห็นว่า ข้อต้วงติงของ ก.ค.ศ.
มีข้อมูลอยู่แล้วในเอกสารที่ส่งไปนั้นก็จะรับ
แต่ถ้าใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไปก็จะไม่พิจารณาข้อมูลที่ใส่เพิ่มเติมไป
และการที่จะให้คนที่ส่งทบทวนทุกคนผ่านหมดนั้น คงจะเป็นไปไม่ได้
จะต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
โดยพิจารณาที่การเขียนทั้งรางวัลตรงและผลงานเทียบเคียงถ้าเขียนมา
ดีถูกต้องตามที่ก.ค.ศ.กำหนดก็จะพิจารณาให้
ท่านปลัดกระทรวง นายสุภัทร จำปาทอง ได้พูดคุย ดังนี้
ท่านถามถึงหนังสือร้องทุกข์ ซึ่งท่านประธาน ผอ.ฟ้ารีดาพร
บุญคำมี ได้นำไปยื่นให้กับท่าน ท่านก็รับเปิดอ่านต่อหน้าตัวแทนทั้ง 5
คน ลงรับและเรียกเลขาหน้าห้องไปลงรับหนังสือ ท่านพูดว่า
การทำงานของท่าน ๆ จะไม่ไปก้าวก่ายงานของคนอื่น
แต่ท่านรับปากว่าท่านจะช่วยพวกเราตามอำนาจหน้าที่ของท่านอย่างเต็
มที่ โดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ผอ.ฟ้ารีดาพร คำมี
ได้พูดคุยถึงผลงานของครูกว่าจะได้มามีความยุ่งยาก
มีหนังสือร้องทุกข์ที่บ้านท่านมากมาย และได้พูดถึง ผลงานของ
ผอ.โรงเรียนเลยวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด
แต่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติของ ก.ค.ศ. ในขณะที่ผลงานของ
ผอ.โรงเรียนเล็ก ๆ บางโรงได้รับรองคุณสมบัติและผ่านการประเมิน
และพูดถึงความไม่ยุติธรรมของ ก.ค.ศ. ที่เลือกปฏิบัติ
ท่านปลัดก็ได้พูดว่า การทำงานของข้าราชการไทย
คนส่วนน้อยจะมีอำนาจมากกว่าคนส่วนใหญ่อยู่ในตอนนี้
แต่ท่านก็จะพยายามเป็นปากเสียงให้กับพวกเรา
ในเรื่องของผลงานทบทวน ท่านบอกตอนนี้ ก.ค.ศ.
เขาก็ไม่ได้รอคำตัดสินจากศาลเพียงอย่างเดียว ในขณะนี้ ก.ค.ศ.
ก็ทยอยอ่านผลงานทบทวนของคุณครูอยู่เรื่อย ๆ
แต่ท่านไม่ได้ติดตามเป็นรายบุคคลว่าอ่านของใคร อ่านไปกี่รายแล้ว
และผลเป็นอย่างไรบ้าง ท่านทราบแต่ในภาพรวม
ดังนั้นท่านจะติดตามให้ทาง ก.ค.ศ. ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดให้ชัดเจน
เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวต่อไปภายในเดือนตุลาคม2563
 
นางฟีารีดพร บุญคำมี
ประธานส.ค.บ.ท.
10 ตุลาคม 2563
ผู้แสดงความคิดเห็น kruthai40 จาก สคบท วันที่ตอบ 2020-10-12 10:54:46 IP : 171.97.113.79[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com