ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletครูกับการสอนคิดวิจารณญาณ
bulletICTเพื่อการเรียนรู้
dot
คิดบวก งานเชิงรุก หัวใจอยู่ที่เด็ก
dot
bulletวิทยฐานะใหม่
bulletรักการอ่าน แก้วิกฤตชาติ
dot
ปณิธาณ อุดมการณ์
dot
bulletการปฏิบัติงานครู
bulletแด่ครูด้วยจิต..วิญญาณ
bulletค่าของครูอยู่ที่ศิษย์
dot
Newsletter สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ครูกัลยาณมิตร
dot
bulletเครือข่ายครูกัลยาณมิตร
dot
ครูภาษาไทย-เทคโนโลยีการศึกษา
dot
bulletสื่อวีดิทัศน์นำเรื่อง
dot
dot
bulletสื่อยูทูป kruthai
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot
bulletE-learning
bulletE-book
bulletสื่อ Multimedia
bulletสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
bulletยุคสื่อ ICT ที่ต้องวิจัยและพัฒนา
bulletห้องสมุดยุคใหม่ E-library
bulletการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้
bulletคนไทยรักการอ่าน
bulletการ์ตูนแอนิเมชั่น
bulletภาพยนตร์สารคดี
bulletผลิตหนังสั้นกันดีกว่า
bulletสร้างสรรค์สื่อเพื่อการพัฒนา
bulletสื่อหนังสือพิมพ์
bulletสื่อโฆษณาน่ารู้
bulletเว็บไซด์ส่งเสริมคุณธรรม
bulletเว็บไซด์เพื่อการเรียนรู้
bulletภูมิปัญญาทางภาษา
bulletเรื่องเล่า kruthai online
bulletKM ในสถานศึกษา
bulletweb: krumukda
bulletแผนที่สู่บางซ้ายวิทยา
bulletสื่อออนไลน์ สอนภาษาไทย
bulletข่าว-บทความ-อื่นๆหลากหลาย ดีๆ จากสื่อมวลชน


gotoknow:kruthai40
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจในเว็บไซต์นี้
blog : ครูไทย  ในครูบ้านนอกดอทคอม
ระบบการเรียนรู้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง


การพัฒนาชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน


เรื่อง           การพัฒนาชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน
โดย            นางสาวพวงพยอม ศรีหาบัติ
หน่วยงาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ปีที่พิมพ์      2551
                   จากการที่ผู้ศึกษาได้สังเกตการณ์สอนของครูผู้สอน การอ่านภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและจาการสัมภาษณ์นักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า นักเรียนไม่ได้ถูกฝึกให้คิดระดับสูงส่วนใหญ่เป็นการอ่าน เพื่อตอบคำถามวัดความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่อ่าน  นักเรียนขาดวิจารณญาณในการอ่านอยู่มาก ผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่าน ในราย วิชา  ท43102  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2548  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ  มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เท่ากับ  23.50  ( คะแนนเต็ม 40 คะแนน ) คิดเป็นร้อยละ  58   ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี  และจากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2549  ในมาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   ไตร่ตรอง   และมีวิสัยทัศน์นั้น  มีผลการประเมินตามเกณฑ์ สมศ. อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี ในขณะที่มาตรฐานอื่น ๆ  อีก  13  มาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับคุณภาพ  ดีมากสภาพปัญหาดังกล่าวนับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนตามจุดหมายและหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545   จึงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาอย่างยิ่ง
                    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่าน พบว่า ขั้นตอนของเทคนิควิธีชี้นำการอ่านและการคิดระดับสูง หรือกลวิธี  SQRC (State, Question, Read, Conclude)  เป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ โดยเทคนิควิธีสอนนี้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดระดับสูงต่อสิ่งที่อ่าน โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  และการประเมินค่าสิ่งที่อ่าน  เป็นเทคนิคที่มีขั้นตอน  กระบวนการสอดคล้องกับกระบวนการคิดวิจารณญาณ   กล่าวคือ  ครูผู้สอนทำหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล โดยเริ่มปูพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ผู้เรียนอ่านแล้วตั้งคำถามจากเรื่องเพื่อให้ผู้เรียนคิด แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามถามตนเองเพื่อหาคำตอบจากเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาพิสูจน์ความคิดและตอบคำถามของตนตลอดจนการใช้ความคิดในการอภิปรายกับเพื่อน  คิดวิจารณญาณและประเมินข้อมูลที่ได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปเป็นคำตอบสุดท้าย
   
                     จากผลการศึกษาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรนำเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC)  มาจัดกระบวนการเรียนการสอนอ่านโดยเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่อ่านอย่างมีเหตุผล ในรูปแบบของชุดการสอนซึ่งเป็นการรวบรวมสื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครบวงจร มีความสมบูรณ์ให้ครูนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และการที่ให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์มากขึ้นในการเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้  จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  และเป็นนักอ่านที่มีประสิทธิภาพ
                    ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 จึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน (SQRC) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ซึ่งชุดการสอนที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  โดยสอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  คำนึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   และ ลำดับขั้นตอนการพัฒนาทักษะการอ่านตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่านที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาความสามารถการอ่าน  ตลอดจน การประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า  ชุดการสอน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้จริง  
ผู้ศึกษากำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา  ดังนี้  
                    1)  เพื่อสร้างชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน  สำหรับนำไปใช้ในการเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
                    2)  เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่านที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80       
                    3)  เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของชุดการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่านที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
                    4)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่านที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
                     5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน
                    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2550  ที่เรียนวิชา ท43102
จำนวน  50  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนแต่ละห้องเป็น Cluster  
                    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1)  ชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC ) จำนวน  10  ชุด ใช้เวลา  20 ชั่วโมง  ชุดการสอนแต่ละชุดประกอบด้วย คู่มือครู    แผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบการใช้ชุดการสอนอ่านตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน   แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดการสอน เอกสารสื่อการเรียนและการประเมินระหว่างเรียน ซึ่งประกอบด้วย คำชี้แจงสำหรับนักเรียน   เนื้อหาสาระของชุดการสอน และสาระสำคัญ    จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการอ่านวรรณกรรมที่เป็นบทอ่านของชุดการสอน   ใบกิจกรรมที่ 1 ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับบทอ่าน   ใบความรู้ที่  2  ศัพท์  ความหมาย และเรื่องย่อของบทอ่าน    ใบกิจกรรมที่ 2  การสรุป / ทำแผนภาพโครงเรื่อง    ใบความรู้ที่  3  บทอ่าน : เนื้อหาของบทอ่าน    ใบกิจกรรมที่ 3 แบบบันทึกนำทางการอ่านและคิดระดับสูง   ใบกิจกรรมที่ 4 การสรุปบทเรียน   แบบตรวจ / ประเมิน  การปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 – 4   แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้   และเกณฑ์การประเมิน  แบบประเมินคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียน และเกณฑ์การประเมิน    และเอกสารอ้างอิง    2)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้
ชุดการสอนอ่านภาษไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC)  สถิติที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ   ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ และประสิทธิภาพผลลัพธ์   ค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม และสถิติ t-test ชนิด Dependent Samples
                      ผลการศึกษาพบว่า   ชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC )  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80 / 80     มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  ค่าดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  50    หลังเรียนด้วยชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC ) ที่พัฒนาขึ้นนักเรียนมีความสามรถในการอ่านอย่าง มีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน  โดยใช้ชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC )  อยู่ในระดับ  มาก
                        ดังนั้น  ผลการศึกษาครั้งนี้  จึงเป็นโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  โดยใช้ชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC )  ซึ่งอาจเป็นแนวทางแก้ปัญหาการสอนอ่านในระดับชั้นอื่น ๆ  และรายวิชาอื่นต่อไปด้วย
 อ่านวรรณกรรม วรรณคดี

การสอนภาษาไทยแนวคีตวรรณกรรม
ปัญหาการสอน การอ่านวรณกรรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บริหารและบริการศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทร โทรสาร ๐๓๕-๓๗๕๑๐๘ suriny_thai@hotmail.com