ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


สื่อการเขียน แบบฝึก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สื่อหลักการใช้ภาษาไทย
ห้องเรียนดิจิตอล
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
สื่อการอ่าน
gotoknow:kruthai40
blog : ครูไทย  ในครูบ้านนอกดอทคอม


การพัฒนาชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน


เรื่อง           การพัฒนาชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน
โดย            นางสาวพวงพยอม ศรีหาบัติ
หน่วยงาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ปีที่พิมพ์      2551
                   จากการที่ผู้ศึกษาได้สังเกตการณ์สอนของครูผู้สอน การอ่านภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและจาการสัมภาษณ์นักเรียนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า นักเรียนไม่ได้ถูกฝึกให้คิดระดับสูงส่วนใหญ่เป็นการอ่าน เพื่อตอบคำถามวัดความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่อ่าน  นักเรียนขาดวิจารณญาณในการอ่านอยู่มาก ผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการอ่าน ในราย วิชา  ท43102  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2548  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ  มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เท่ากับ  23.50  ( คะแนนเต็ม 40 คะแนน ) คิดเป็นร้อยละ  58   ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี  และจากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2549  ในมาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   ไตร่ตรอง   และมีวิสัยทัศน์นั้น  มีผลการประเมินตามเกณฑ์ สมศ. อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี ในขณะที่มาตรฐานอื่น ๆ  อีก  13  มาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับคุณภาพ  ดีมากสภาพปัญหาดังกล่าวนับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนตามจุดหมายและหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545   จึงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาอย่างยิ่ง
                    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่าน พบว่า ขั้นตอนของเทคนิควิธีชี้นำการอ่านและการคิดระดับสูง หรือกลวิธี  SQRC (State, Question, Read, Conclude)  เป็นเทคนิควิธีหนึ่งที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ โดยเทคนิควิธีสอนนี้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดระดับสูงต่อสิ่งที่อ่าน โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  และการประเมินค่าสิ่งที่อ่าน  เป็นเทคนิคที่มีขั้นตอน  กระบวนการสอดคล้องกับกระบวนการคิดวิจารณญาณ   กล่าวคือ  ครูผู้สอนทำหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล โดยเริ่มปูพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ผู้เรียนอ่านแล้วตั้งคำถามจากเรื่องเพื่อให้ผู้เรียนคิด แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามถามตนเองเพื่อหาคำตอบจากเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาพิสูจน์ความคิดและตอบคำถามของตนตลอดจนการใช้ความคิดในการอภิปรายกับเพื่อน  คิดวิจารณญาณและประเมินข้อมูลที่ได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปเป็นคำตอบสุดท้าย
   
                     จากผลการศึกษาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรนำเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC)  มาจัดกระบวนการเรียนการสอนอ่านโดยเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่อ่านอย่างมีเหตุผล ในรูปแบบของชุดการสอนซึ่งเป็นการรวบรวมสื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครบวงจร มีความสมบูรณ์ให้ครูนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และการที่ให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์มากขึ้นในการเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้  จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  และเป็นนักอ่านที่มีประสิทธิภาพ
                    ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 จึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน (SQRC) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ซึ่งชุดการสอนที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  โดยสอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  คำนึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   และ ลำดับขั้นตอนการพัฒนาทักษะการอ่านตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่านที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาความสามารถการอ่าน  ตลอดจน การประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า  ชุดการสอน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้จริง  
ผู้ศึกษากำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา  ดังนี้  
                    1)  เพื่อสร้างชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน  สำหรับนำไปใช้ในการเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
                    2)  เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่านที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80       
                    3)  เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของชุดการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่านที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
                    4)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่านที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
                     5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน
                    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2550  ที่เรียนวิชา ท43102
จำนวน  50  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนแต่ละห้องเป็น Cluster  
                    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1)  ชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC ) จำนวน  10  ชุด ใช้เวลา  20 ชั่วโมง  ชุดการสอนแต่ละชุดประกอบด้วย คู่มือครู    แผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบการใช้ชุดการสอนอ่านตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน   แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดการสอน เอกสารสื่อการเรียนและการประเมินระหว่างเรียน ซึ่งประกอบด้วย คำชี้แจงสำหรับนักเรียน   เนื้อหาสาระของชุดการสอน และสาระสำคัญ    จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการอ่านวรรณกรรมที่เป็นบทอ่านของชุดการสอน   ใบกิจกรรมที่ 1 ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับบทอ่าน   ใบความรู้ที่  2  ศัพท์  ความหมาย และเรื่องย่อของบทอ่าน    ใบกิจกรรมที่ 2  การสรุป / ทำแผนภาพโครงเรื่อง    ใบความรู้ที่  3  บทอ่าน : เนื้อหาของบทอ่าน    ใบกิจกรรมที่ 3 แบบบันทึกนำทางการอ่านและคิดระดับสูง   ใบกิจกรรมที่ 4 การสรุปบทเรียน   แบบตรวจ / ประเมิน  การปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 – 4   แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้   และเกณฑ์การประเมิน  แบบประเมินคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียน และเกณฑ์การประเมิน    และเอกสารอ้างอิง    2)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้
ชุดการสอนอ่านภาษไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC)  สถิติที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ   ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ และประสิทธิภาพผลลัพธ์   ค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม และสถิติ t-test ชนิด Dependent Samples
                      ผลการศึกษาพบว่า   ชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC )  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80 / 80     มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  ค่าดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  50    หลังเรียนด้วยชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC ) ที่พัฒนาขึ้นนักเรียนมีความสามรถในการอ่านอย่าง มีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน  โดยใช้ชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC )  อยู่ในระดับ  มาก
                        ดังนั้น  ผลการศึกษาครั้งนี้  จึงเป็นโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  โดยใช้ชุดการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ  ตามเทคนิควิธีชี้นำการอ่าน ( SQRC )  ซึ่งอาจเป็นแนวทางแก้ปัญหาการสอนอ่านในระดับชั้นอื่น ๆ  และรายวิชาอื่นต่อไปด้วย
 อ่านวรรณกรรม วรรณคดี

การสอนภาษาไทยแนวคีตวรรณกรรม
ปัญหาการสอน การอ่านวรณกรรมCopyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com