ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
bulletเรียนรู้ภาษาไทย ม.ต้น
bulletการประเมินผล-PISA
dot
dot
bulletครูกับการสอนคิดวิจารณญาณ
bulletICTเพื่อการเรียนรู้
dot
คิดบวก งานเชิงรุก หัวใจอยู่ที่เด็ก
dot
bulletพัฒนาสื่อสู่ครูเชี่ยวชาญ
bulletครูภาษาไทยออนไลน์พัฒนาทักษะการอ่าน
dot
ปณิธาณ อุดมการณ์
dot
bulletการปฏิบัติงานครู
bulletแด่ครูด้วยจิต..วิญญาณ
bulletค่าของครูอยู่ที่ศิษย์
dot
Newsletter สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ครูกัลยาณมิตร
dot
bulletเครือข่ายครูกัลยาณมิตร
dot
ครูภาษาไทย-เทคโนโลยีการศึกษา
dot
bulletสื่อวีดิทัศน์นำเรื่อง
dot
dot
bulletสื่อยูทูป kruthai
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot
bulletE-learning
bulletE-book
bulletสื่อ Multimedia
bulletสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
bulletยุคสื่อ ICT ที่ต้องวิจัยและพัฒนา
bulletห้องสมุดยุคใหม่ E-library
bulletการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้
bulletคนไทยรักการอ่าน
bulletการ์ตูนแอนิเมชั่น
bulletภาพยนตร์สารคดี
bulletผลิตหนังสั้นกันดีกว่า
bulletสร้างสรรค์สื่อเพื่อการพัฒนา
bulletสื่อหนังสือพิมพ์
bulletสื่อโฆษณาน่ารู้
bulletเว็บไซด์ส่งเสริมคุณธรรม
bulletเว็บไซด์เพื่อการเรียนรู้
bulletภูมิปัญญาทางภาษา
bulletเรื่องเล่า kruthai online
bulletKM ในสถานศึกษา
bulletweb: krumukda
bulletแผนที่สู่บางซ้ายวิทยา
bulletสื่อออนไลน์ สอนภาษาไทย
bulletข่าว-บทความ-อื่นๆหลากหลาย ดีๆ จากสื่อมวลชน
bulletวิถีชีวิตและครอบครัว


สื่อการเขียน แบบฝึก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สื่อหลักการใช้ภาษาไทย
ห้องเรียนดิจิตอล
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
สื่อการอ่าน
gotoknow:kruthai40
blog : ครูไทย  ในครูบ้านนอกดอทคอม


KM ในสถานศึกษา

การใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในสถานศึกษา
การใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในสถานศึกษา 
               การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น เป็นนวัตกรรมที่สถานศึกษาควรบริหารจัดการให้มีการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป้าหมายในการจัดการความรู้ (Desired State) ที่ตั้งไว้บรรลุผล โดยคณะผู้จัดการ ความรู้ซึ่งจะต้องมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน จะต้องมาร่วมกัน กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ เพื่อให้วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาบรรลุผล อาจจะเลือกกำหนดกำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้จากยุทธศาสตร์ใด ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา มาพัฒนาและกำหนดเป็นเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและคุณภาพผู้เรียนในที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะมีการจัดการความรู้ ผู้จัดการความรู้และคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ควรได้ทำความเข้าใจเรื่องของ คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อน เพื่อให้มองเห็นภาพรวม (Concept) ในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นแนวทางไปสู่การจัดการความรู้ในสถานศึกษาทั้งที่เป็นความรู้แจ้งชัด (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังลึกในตัว (Tacit Knowledge)
บุญดี บุญญากิจ และคณะ อธิบายว่า จากการศึกษากรอบความคิดของการจัดการความรู้แล้ว จึงได้สรุปขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการความรู้ (Knowledge Process) ไว้ดังนี้
 
           1.        การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification)  
           2.        การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
           3.        การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
           4.        การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
           5.        การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
           6.        การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  
           7.        การเรียนรู้ (Learning)
 
             ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและจัดการความรู้ทั้งที่มีอยู่เดิม ภายในองค์กรและความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล


Copyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com