ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


สร้างสรรค์สื่อเพื่อการพัฒนา

 

 สื่อเพื่อการพัฒนา*          

          
                  โลกยุคสหัสวรรษที่ประเทศต่างๆทั่วโลกสามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วข้ามมิติของ เวลาและสถานที่อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม และในสภาพ ที่เผชิญกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อการพึ่งตนเองและความ มั่นคง ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างสมรรถนะประชากรของประเทศให้มีคุณภาพเพื่อสามารถ ดำรงชีพอย่างสันติสุขในสังคมไทยและเป็นกำลังสำคัญในการพาประเทศให้สามารถดำรงชีพอย่างสันติ สุขในสังคมไทยและเป็นกำลังสำคัญในการพาประเทศให้สามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี         
               การศึกษาของมนุษย์นั้นไม่มีจุดสิ้นสุด การศึกษาไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเรียนวิชาต่างๆ
ตามหลักสูตรในสถานการศึกษาใดเท่านั้นที่มนุษย์จะแสวงหาความรู้ได้      การแสวงหาความรู้หรือการเข้าศึกษา
ในสถานศึกษาเป็นเพียงช่วงต้นหรือช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต แต่เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
                            ..........สื่อเพื่อการพัฒนาคือคำตอบของการพัฒนามนุษย์ตลอดชีวิต     
 
                       * ต้องขอให้ทุกคนร่วมคิด ร่วมหาคำตอบวิธีการนำเสนอสื่อ เนื้อหา และการเข้าถึงสื่อประเภทนี้   
                             ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยคือ การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวไทยให้เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยทักษะสำหรับการเรียนรู้ที่จำเป็นและเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อดำเนินชีวิตปรับปรุงคุณภาพชีวิตและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประกอบอาชีพอย่างมีศักด์ศรี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างเต็มที่   
                        พัฒนาการของประเทศที่พัฒนาแล้วได้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาของประชากรมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยการศึกษาของประชากรไทยโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ หากประเทศและผู้รับผิดชอบในสังคมไทยยังนิ่งดูดาย ไม่รวมพลังเพื่อยกระดับคุณภาพหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรแล้ว ความมุ่งหวังที่จะนำประเทศเข้าสู่การแข่งขันกับนานาประเทศย่อมไม่มีทางเป็นไปได้เลย อีกทั้งไม่สามารถพัฒนาประเทศให้พึ่งตนเองได้ในที่สุด  
                             การศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ การศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสติปัญญา การศึกษานับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากทุกสังคมมีปัญหาของตัวเอง การศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาของสังคมได้ การศึกษามีบทบาทสำคัญในการทำให้คนและประเทศก้าวหน้าไปโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งทีดีอยู่แล้วในสังคม นอกจากนี้การศึกษามีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเมื่อโลกเป็นสากลมากขึ้น การที่ประเทศไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้นั้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้ และมีคุณภาพที่จะนำประเทศเข้าสู่การแข่งขันในโลกยุคคลื่นแห่งความรู้ได้


Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com