ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


แฟ้มพัฒนางานสู่ครูเชี่ยวชาญ

 แฟ้มพัฒนางานสู่ครูเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. 5/1.1 (ดีเด่น)

 

 

 

1. วิธีการประเมินแต่ละรายตัวบ่งชี้ ให้กรรมการฯ ดําเนินการดังนี้

1.1 พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานที่ปรากฏโดยทําเครื่องหมาย / ในวงกลมหน้าเอกสาร/

หลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมิน

1.2 เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด ให้ทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ

ระดับคุณภาพนั้น และลงชื่อกํากับในตัวบ่งชี้ที่ประเมินด้วย

1.3 ให้นําผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้บันทึกลงในตารางสรุปผลการประเมินในข้อ 3

1.4 ให้กรรมการฯ บันทึกจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อคิดเห็นในเรื่องที่ประเมินด้วย

2. เกณฑ์การให้คะแนน

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกําหนดค่าคะแนน ดังนี้

ระดับคุณภาพ

คะแนนที่ได้

(คะแนนเต็ม 5)

(คะแนนเต็ม 10)

(คะแนนเต็ม 20)

(คะแนนเต็ม 30)

4

5.00

10.00

20.00

30.00

3

3.75

7.50

15.00

22.50

2

2.50

5.00

10.00

15.00

1

1.25

2.50

5.00

7.50

  
แฟ้มประวัติ ชีวิตครอบครัวการงาน

งานแต่งลูกสาว
แฟ้มประวัติวิชาชีพ ครูเชี่ยวชาญ article
วัยเยาว์ การอ่าน พัฒนา ชีวิตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com