ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


ศาสนา ปรัชญา article

จ. ศาสนา ปรัชญา

92. พระประวัติตรัสเล่า - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
พระประวัติตรัสเล่า
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2476
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พ.ศ. 2403 - 2464)

เป็นพระนิพนธ์ความเรียง ที่บันทึกความทรงจำ ประเภทอัตชีวประวัติ
ดำเนินเรื่องตามช่วงวัยของชีวิต และการเกิดสถานะทางสังคม
ความมุ่งหมาย เพื่อใช้ประสบการณ์สั่งสอนอบรมศิษย์เป็นสำคัญ และขอบเขตเนื้อหา
พระนิพนธ์ตามลำดับกาลเวลาแห่งพระประวัติ จัดแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ
คือ คราวประสูติ คราวเป็นทารก คราวเป็นพระกุมาร คราวเป็นพระดรุณ
คราวทรงพระเจริญ สมัยทรงผนวชพระ และสมัยทรงรับสมณศักดิ์
การที่เนื้อหาพระนิพนธ์มิได้ครอบคลุมพระประวัติชีวิต จวบจนถึงพระปัจฉิมวัย
ก็เพราะทรงมีพระปรารถนาว่า ศิษยานุศิษย์ของพระองค์รู้จัก และทราบพระประวัติ
เมื่อคราวทรงพระยศสูง แต่ไม่ทราบพระประวัติชั้นเดิม อันเคยประสบทุกข์อย่างไร
ความพยายามเลี้ยงพระองค์มาอย่างไร จึงมีพระประสงค์ประทานความรู้ไว้ให้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์
การอ่านพระนิพนธ์นี้ แม้จะรับความรู้ตามที่ทรงจากเนื้อเรื่อง หรือข้อความระหว่างบรรทัด
กระนั้น ด้วยพระเมตตา ที่ต้องการสั่งสอนให้ได้ผลเชิงย้ำความคิด จึงพระนิพนธ์ด้วยวิธีเน้นกำชับ
เช่น เมื่อต้องอบรมเรื่องผู้หญิงแก่ศิษย์ที่ลาสิกขาแล้ว ประทานโอวาทโดยตรงว่า
ศิษย์ของเราผู้แก่วัด สึกออกไป ไม่เคยในทางนี้ จงประหยัดให้มากจากผู้หญิงเสเพล
แม้จะหาคู่ จงอย่าด่วน จงค่อยเลือกให้ได้คนดี ถูกนักเลงเข้าอาจพาฉิบหาย ตั้งตัวไม่ติด”
หรือพระโอวาทเรื่องการประหยัดก็ประทานตักเตือนว่า
ความเป็นหนี้เป็นดุจหล่มอันลึก ตกลงแล้วถอนตัวได้ยากนัก ขอพวกศิษย์ของเราจงระวังให้มาก
คุณค่าอีกประการหนึ่ง เกิดจากเนื้อหาสาระของพระนิพนธ์ เป็นพระประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ
ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของชาติ ได้ทรงพระกรณียกิจอย่างสำคัญ ทั้งต่อการวางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่ของไทย
ทรงปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ไทย และในฐานะพระภิกษุที่ทรงเป็นนักปกครอง และบริหารการคณะสงฆ์
ซึ่งแม้ในบัดนี้ ก็ยังมิอาจแสวงหาพระภิกษุรูปใด ที่ทรงคุณสมบัติดังกล่าว โดยรวมอยู่ในบุคคลนั้นเยี่ยงพระองค์ท่าน
พระประวัติตรัสเล่า จึงเป็นหนังสืออัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของชาติไทยที่ควรศึกษา
ขณะเดียวกันพระประวัติตรัสเล่า ยังเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า
แม้ความมุ่งหมาย จะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนบุคคล
แต่ฉากเหตุการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ส่วนหนึ่ง คือ สังคมของชนชั้นนำของสังคมไทย
ทั้งเป็นสังคมไทย ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของการเมืองในประเทศ
และหัวเลี้ยวหัวต่อของไทยกับการเมืองระหว่างประเทศ93. พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน - สุชีพ ปุญญานุภาพ 
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2501
สุชีพ ปุญญานุภาพ
(พ.ศ. 2460 - )

หนังสือเล่มนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนผู้อ่านเกิดประโยชน์ รวม 4 ประการ
รู้ความหมาย และความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก
รู้เรื่องที่น่าสนใจ เพื่อให้เห็นแนวคำสอนทางพระพุทธศาสนา
รู้ความย่อในพระไตรปิฎกแต่ละเล่ม ทั้ง 45 เล่ม เป็นการย่อที่พยายามให้ได้สาระสำคัญ
สามารถศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ไทย เพื่อทราบความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกในไทย
ซึ่งรวบรวมเพื่อให้ค้นสะดวก ไม่กระจัดกระจาย
ผู้จัดทำพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ได้กำหนดเนื้อหา เพื่อจัดทำแบ่งในการนำเสนอ
ตามลำดับ รวมห้าภาค
ภาคที่ 1 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกคืออะไร ประวัติการสังคายนา
ลักษณะของการจัดหมวดหมู่ ของแต่ละปิฎก ลำดับชั้นคำภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ภาคที่ 2 ว่าด้วยเอกสารทางประวัติศาสตร์ เริ่มจากพระไตรปิฎกฉบับพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์
ถึงรายงานการสร้างพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 7
ภาคที่ 3 ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก
ภาคที่ 4 ความย่อแห่งพระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลีที่จัดทำย่อเป็นภาษาไทย
พระวินัยปิฎก ตั้งแต่เล่ม 1 ถึงเล่ม 8
พระสุตตันตปิฎก ตั้งแต่เล่ม 9 ถึงเล่ม 33 รวม 25 เล่ม
พระอภิธัมมปิฎก เล่ม 34 ถึงเล่ม 45 รวม 12 เล่ม
ภาคที่ 5 ว่าด้วยบันทึกทางวิชาการ
ผู้เขียนมีความสามารถการใช้ภาษาไทยที่ดี มีความสละสลวยเข้าใจง่าย ทั้งนี้ อาศัยกลวิธีการนำเสนอ อย่างมีวิจารณญาณอีกเช่นกัน
กล่าวคือ ยึดหลักทำให้ง่ายเป็นพื้นฐาน ครั้นความจำเป็นทางวิชาการ ดังกรณีศัพท์บัญญัติเป็นภาษาธรรมะต้องคงไว้
ก็ช่วยผู้อ่านให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านวิธีต่างๆ เช่น คงรูปศัพท์ไว้ หากแปลหรือทำคำอธิบายกำกับ บางกรณีทำเชิงอรรถ เป็นต้น
คุณค่าของหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เล่มนี้ นอกจากทำพระไตรปิฎกให้ง่าย เหมาะแก่ประชาชนแล้ว
ยังนำประชาชนสู่พระไตรปิฎก คือ สร้างนิสัยปัจจัยจากฉบับนี้ สู่การมีฉันทะต่อการศึกษาปฏิบัติให้ลึกซึ้งขึ้น
เข้าถึงธรรมสำหรับการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท เช่น ข้อความที่แปลถึงฐานะ 5 ที่ควรพิจารณาเนืองๆ คือ
ความธรรมดาที่บุคคลไม่ล่วงพ้นไปได้ ทั้งความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย การต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวง
และมีกรรม คือ การกระทำกับผลแห่งการกระทำเป็นของตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรม เป็นต้น94. ปัญญาวิวัฒน์ - สมัคร บุราวาศ 
ปัญญาวิวัฒน์
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2507
พ.อ.สมัคร บุราวาศ
(พ.ศ.2459-2518)

หนังสือชุด ปัญญาวิวัฒน์ ได้แสดงภาพวิวัฒนาการของมนุษย์
นับจากอดีตจนถึงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คือ ราวคริสต์ทศวรรษ 1960
เริ่มต้นตั้งแต่ยุคที่กำเนิดปฐมมนุษย์ในแอฟริกา และชวาไปจนถึงสมัยปรมาณู
ซึ่งระบบทุนนิยมกับระบบสังคมนิยม กำลังขับเคี่ยวกันอย่างรุนแรงทุกด้าน
สมัคร บุราวาศ เป็นผู้มีความเห็นว่า พัฒนาการของปัญญาเป็นผลิตผลของมนุษยชาติทั้งมวล มิใช่เกิดมาจากจอมปราชญ์
เขาต้องการจะอธิบายว่า วิวัฒนาการแห่งปัญญาของมนุษย์
ในความหมายของเขา เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เอง
สมัคร บุราวาศ ศึกษา และอธิบายสังคมของคนป่าของพวกอารยชนในสังคมบุพกาลของมนุษย์
ในสมัยที่อารยธรรมโบราณตามลุ่มน้ำสำคัญ ได้ลงรากฐานชัดเจน จากนี้เจาะลึกลงไปวิเคราะห์สังคม
สมัยอารยธรรมใหม่ ของกรีซ-โรมัน อินเดีย จีน
เขาวกกลับมาวิเคราะห์ สังคมสมัยมืดมนทางปัญญา-ระบบศักดินา สมัยเรอเนสซองส์
จากนั้นก็เคลื่อนเข้าสู่ยุคสะสมทุนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม แล้วเจาะลึกศึกษาวิวัฒนาการของความรู้
ในศตวรรษที่ 19 และ 20 ตามลำดับ
เมื่ออ่าน ปัญญาวิวัฒน์ จบลง ก็รู้สึกต่อไปอีกว่า สมัคร บุราวาศ ไม่เพียงแต่เป็นนักคิด นักเขียน นักวิชาการ
ที่ให้ความสำคัญกับความรู้แบบวิทยาศาสตร์เท่านั้น
เขายังเข้าถึง องค์ความรู้ หรือจิตวิญญาณของโลกตะวันออกอย่างลึกซึ้งด้วยการวิเคราะห์ของเขาในแต่ละตอน
แสดงให้เห็นว่าเขาศึกษาความรู้ตะวันออกไม่น้อย ขณะที่กล่าวถึงต้นกำเนิดชนชาติขึ้น
เขาอ้างอิงถึงนิยายปรัมปราของจีนเรื่องไคเภ็ก เพื่ออธิบายยุคที่มนุษย์ยังนับถือมารดาเป็นใหญ่ว่า
เพียวอ่องสี ตี่อ่องสี และยี่นอ่องสี คนเหล่านี้เป็นประมุขของชาติวงศ์ทั้งสิ้น
ในสมัยของยี่นอ่องสี ราษฎรรู้คุณมารดาแต่หารู้คุณบิดาไม่ นี่แสดงถึงความเป็นอยู่ในชุมชนบุพกาลโดยแท้ (หน้า 311)
สมัคร บุราวาศ ได้เขียนไว้ด้วยว่า เป็นที่น่าเสียดายที่นักวิทยาศาสตร์พวกนี้ ไม่ได้สนใจถ่ายตำรับประวัติศาสตร์ของจีน
เล่มหนึ่ง ชื่อว่า ไคเภ็ก เพราะผู้เขียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ในบรรดาคัมภีร์อันเก่าแก่ของฮินดูหรือยิวก็ดี ตำราไคเภ็กของจีน
เล่าถึงระยะแรกเริ่มของมนุษยชาติ ได้ตรงตามที่วิทยาศาสตร์ค้นพบ อย่างอัศจรรย์ที่สุด (หน้า 140)
สมัคร บุราวาศ ใช้หนังสือจำนวนมากสำหรับการค้นคว้า เพื่อเขียนหนังสือปัญญาวิวัฒน์ ซึ่งหนาถึง 1,616 หน้า เล่มนี้
นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่า แม้เขาจะใช้ความรู้ของต่างประเทศ เป็นหลักในการอธิบายวิวัฒนาการของปัญญามนุษยชาติ
แต่ความรู้ภายในหรือความเป็นปราชญ์ในตัวของเขานั้นเอง ได้แสดงออกมาอย่างชัดแจ้ง
จนไม่อาจกล่าวได้เลยว่า นี่เป็นการนำเอาตำราต่างประเทศหลายเล่มมาเรียบเรียงกันขึ้นใหม่
เพราะมันเป็นผลแห่งการตกผลึกขององค์ความรู้สารพัน รวมกับความหยั่งรู้ภายในของเขาเองมากกว่า95. พุทธธรรม - พระธรรมปิฎก 
พุทธธรรม
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2514
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
(พ.ศ. 2481 - )

พระไพศาล วิสาโล กล่าวไว้ในการวิจารณ์หนังสือพุทธธรรม
(ปาจารยสาร ฉบับเมษายน ถึงมิถุนายน 2526) ความว่า
พุทธธรรม เป็นหนังสือเล่มเดียว ที่แสดงถึงหลักธรรมในพุทธศาสนาได้อย่างลุ่มลึก
เป็นระบบและรอบด้านที่สุด เท่าที่เคยมีมาในภาษาไทย
จริงอยู่ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีหนังสือหลายเล่ม ที่ว่าด้วยหลักธรรมอย่างถึงแก่น
อันสะท้อนถึงปรีชาญาณของผู้เขียน แต่ข้อเขียนเหล่านั้น ยากที่จะมีคุณสมบัติสามประการครบถ้วน
ดังมีอยู่ในพุทธธรรมอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ผู้อาราธนาให้พระเดชพระคุณท่านนิพนธ์หนังสือสำคัญนี้
กล่าวในบทแนะนำพุทธธรรม (วารสารธรรมศาสตร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2525 ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 )
โดยประเมินคุณค่าผลงานนี้ทรงคุณค่าอย่างสูง คือ
หนังสือเล่มนี้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นข้อเขียนสาระสำคัญของคำสอนในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ในวรรณกรรมภาษาไทย
การเขียนก็ใช้ภาษาที่สละสลวย และมีลีลาชวนให้ผู้อ่านติดตามอย่างยิ่ง
หนังสือนี้แบ่งออกเป็นสองภาค คือ ภาคมัชเฌนธรรม หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ เป็นการศึกษาค้นคว้า
อธิบายธรรมบนหลักการอริยสัจ 4 ศึกษาวิจัย และนำเสนออย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการศึกษาของผู้ใฝ่ใจ
กระทั่งสามารถเลือกอ่านตอนใดก่อนก็ได้ เพราะแต่ละตอนมีความสมบูรณ์ในตัวถึงผลงานนี้หนักแน่นด้วยหลักธรรมลึกซึ้ง
หากท่านผู้นิพนธ์สามารถสื่อสารกับผู้รับสื่อได้ง่ายขึ้น ดังการขยายความอริยสัจ 4 และนำมาวิเคราะห์สู่แนวทางดำเนินชีวิต
บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง เกิดสันติสุข และสังคมมีสันติภาพ ดังลำดับออก 3 ตอน
1.ชีวิตคืออะไร ประกอบด้วยขันธ์ 5 อันส่วนประกอบของชีวิตกับอายตนะ 6 แดนรับรู้ และเสพเสวย
ชีวิตเป็นอย่างไร ประกอบด้วยพระไตรลักษณ์ (ทุกข์ อนิจจัง และอนัตตา)
ชีวิตเป็นไปอย่างไร
ชีวิตควรเป็นอย่างไร อธิบายถึงวิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน ประโยชน์ยอดยิ่งที่พึงรับในชีวิต
ความเข้าใจเรื่องนิพพาน การวิปัสสนา หลักธรรมอนัตตา และหลักการสำคัญของเรื่องนิพพาน
และเสริมด้วยบทความประกอบ เรื่องชีวิต และคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน บทความประกอบเรื่อง
ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม บทความประกอบเรื่องปาฏิหาริย์กับเทวดา บทความเรื่องปัญหาเนื่องด้วยแรงจูงใจ
และบทความประกอบเรื่องสุดท้าย เรื่องความสุข
ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร อธิบายสาระเกี่ยวกับบทนำของมัชฌิมปฏิปทา คือ ปรโตโฆสะที่ดี การมีโยนิโสมนสิการ
การเกิดปัญญา ศีลและสมาธิ96. อิทัปปัจจยตา - พุทธทาสภิกขุอิทัปปัจจยตา
พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช 2516
พุทธทาสภิกขุ
(พ.ศ. 2449-2536)

งานชิ้นเอก ที่ท่านพุทธทาสศึกษารวบรวมจากพระไตรปิฎก และเชื่อมร้อยพุทธวจนะ
ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในที่ต่างๆ มาเชื่อมโยงนัยเข้าไว้เป็นหมวดหมู่ แล้วอธิบายให้แจ่มกระจ่างเป็น
แก่นปรัชญาของพุทธศาสนา เป็นวิธีคิด ที่เป็นวิทยาศาสตร์ของพุทธศาสนา เป็นหัวใจของพุทธศาสนา
และเป็นกฎเหนือกฎทั้งปวง คือ หลักธรรมว่าด้วยอิทัปปัจจยตา
ท่านพุทธทาสทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการศึกษาเรื่องอิทัปปัจจยตาเป็นอย่างสูง พยายามอธิบายให้เห็นว่า อิทัปปัจจยตา
เป็นพุทธธรรมอันติมะหรือสัจธรรมความจริงแท้ ที่สุดของพุทธศาสนา และเชื่อมโยงคำสอนทั้งปวง ของพระพุทธเจ้าว่า
ล้วนเป็นไปตามหลักธรรม หรือกฎของอิทัปปัจจยตาทั้งสิ้น เหตุนี้ หนังสือเรื่องอิทัปปัจจยตาของพุทธทาสภิกขุ
จึงอุดมด้วยการอธิบายหลักธรรม เรื่องอิทัปปัจจยตาอย่างเป็นกระบวนการ
เป็นวิธีคิดที่ชี้ให้เห็นชัดว่า หลักอิทัปปัจจยตาซึมซ่านอยู่ในเหตุปัจจัยแห่งการก่อเกิด การดำรงอยู่ การมีปฏิสัมพันธ์ และเสื่อมสลาย
ของสรรพสิ่งในจักรวาล รวมถึงเป็นวิธีคิด ทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ทุกสาขาด้วย
หนังสืออิทัปปัจจยตา มาจากการรวบรวมคำบรรยาย หรือพระธรรมเทศนาประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ในสวนโมกขพลาราม
ประจำปี 2515 มารวมพิมพ์เป็นเล่ม เนื้อหาอุดมด้วยความรู้ในหลักธรรมพุทธศาสนามากมาย และการนำหลักอิทัปปัจจยตา
มาอธิบายโลก สรรพสิ่งที่เป็นเหตุผล สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญา และปรัชญาสำคัญของพุทธศาสนาที่ถูกลืมเลือนๆ ไป
ซึ่งพุทธทาสภิกขุได้ฟื้นฟูมาเชิดชูไว้ เป็นสัจธรรมสำคัญยิ่ง
เนื้อหาสาระของหนังสืออิทัปปัจจยตา กล่าวถึง อิทัปปัจจยตา ในฐานะพุทธวจนะที่ถูกมองข้าม
ในฐานะเป็นวิชาหรือศาสตร์ทั้งปวง
อิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นตัวเรา เป็นกฎของทุกสิ่งทั้งที่เป็นนามธรรมรูปธรรม
เชื่อมโยงหลักอิทัปปัจจยตาเข้ากับพระเจ้าในศาสนาอื่น โดยผ่านหลักธรรมที่ตรงกัน
พุทธทาสภิกขุยังเสนอมุมมองอิทัปปัจจยตา ในหลักคิดวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการของชีวิต
เป็นกฎเหนือกฎทั้งหลาย เป็นธรรมหรือสิ่งทั้งปวงรอบตัวมนุษย์ ในด้านศาสนาพุทธ
อิทัปปัจจยตามีฐานะเป็นพระรัตนตรัย และไตรสิกขา ในฐานะเป็นสิ่งต่อรองระหว่างศาสนา
เป็นสิ่งที่ฆราวาสต้องรู้และปฏิบัติ เพื่อจะไม่ต้องตกนรกทั้งเป็น
และเป็นฆราวาสชั้นดี ชาวพุทธพึงให้ความสำคัญของอิทัปปัจจยตา
ในฐานะเป็นกฎแห่งกรรม สามารถใช้แก้ทุกปัญหาได้ทันการณ์
เข้าใจกรรมประเภทศีลธรรม และกรรมประเภทสัจธรรม

เรียนรู้จากการอ่าน

เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมคุณธรรมนำปัญญาจากการอ่าน article
หนังสือบันเทิงคดี ที่น่าอ่าน article
นิยาย ที่น่าอ่าน article
เรื่องสั้น ที่น่าอ่าน article
สารคดี บทความ ที่น่าอ่าน article
การเมือง ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เศรษฐศาสตร์ article
ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์สังคม article
ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์
ไตรภูมิกถา ไตรภูมิพระร่วง เป็นยอดวรรณคดีสมัยสุโขทัย
หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
รายชื่อหนังสือหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่าน article
สารคดี ในมุมมองของคนเขียนสารคดี
อิศรญาณภาษิต article
101 เล่มในดวงใจนักเขียนและนักอ่านCopyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com