ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


ไตรภูมิกถา ไตรภูมิพระร่วง เป็นยอดวรรณคดีสมัยสุโขทัย

คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติยกย่อง “ไตรภูมิกถา”
เป็นยอดวรรณคดีสมัยสุโขทัย

                                                                             วันศุกร์ ที่ 24 ก.ย. 2553
                              
                               ภาพจากสำนักข่าวไทย
 
            กระทรวงวัฒนธรรม 24 ก.ย.-ศ.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ กรรมการวรรณคดีแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ซึ่งตั้งขึ้นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 มีคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาคัดสรรวรรณกรรมที่แต่งในสมัยสุโขทัยที่มีคุณค่าทางด้านเนื้อหาและมีความงดงามเชิงวรรณศิลป์ จำนวน 5 เรื่อง 
      ได้แก่ จารึกหลักที่ 1 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง,
               จารึกหลักที่ 2 ศิลาจารึกวัดศรีชุม, 
               จารึกหลักที่ 3 ศิลาจารึกนครชุม, 
               สุภาษิตพระร่วง และไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง
และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า วรรณคดีเรื่อง “ไตรภูมิกถา” ซึ่งพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพญาลิไท กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยพระราชนิพนธ์นั้น เป็นหนังสือแต่งดี มีคุณสมบัติครบถ้วนแห่งการเป็นวรรณคดี กล่าวคือเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าพร้อมทั้งด้านศาสนา ด้านสังคม ด้านศิลปกรรม และด้านวรรณศิลป์ เป็นหนังสือซึ่งให้ความรู้ทางอักษรศาสตร์ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานความคิด ความเชื่อในสังคมไทยโบราณและสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน จึงสมควรยกย่องให้เป็นยอดของวรรณคดีสมัยสุโขทัย


ทั้งนี้ ไตรภูมิกถา พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) พระราชนิพนธ์ขึ้นราวปี พ.ศ.1888 ลักษณะคำประพันธ์เป็นความเรียงร้อยแก้ว ประเภทศาสนาและปรัชญา เริ่มเรื่องด้วยคาถานมัสการเป็นภาษาบาลี เนื้อเรื่องกล่าวถึงภูมิทั้งสาม ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ โดยมีจุดประสงค์เพื่อโปรดพระราชมารดา สั่งสอนประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ยึดมั่นในหลักธรรมพุทธศาสนา รวมทั้งให้มุ่งไปสู่ดินแดงแห่งพระนิพพาน.-สำนักข่าวไทย
 
 

            ศ.รื่นฤทัย กล่าวว่า การที่คณะกรรมการได้ประกาศยกย่องวรรณคดี เรื่อง ไตรภูมิกถา ให้เป็นยอดวรรณคดี เพราะเห็นว่า เป็นหนังสือแต่งดี มีคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังทางปัญญาของการสร้างสรรค์ มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง ในเชิงวรรณคดีไทย ที่มีคุณค่าพร้อมทั้งด้านศาสนา ด้านสังคม ด้านศิลปกรรม โดยสอนเรื่องพุทธศาสนาเรื่องแรกที่คงเหลือหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน  มีคำประพันธ์ประเภทความเรียงร้อยแก้ว สะท้อนวรรณคดีไทยในระยะแรกเริ่ม สำนวนภาษาที่ปรากฏมีศัพท์ทางศาสนา และศัพท์ภาษาโบราณอยู่มาก ซึ่งสามารถนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา ในการใช้ภาษาในสมัยกรุงสุโขทัยได้ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในเชิงวรรณศิลป์  เนื่องจากหนังสือที่ให้ความรู้ทางด้านอักษรศาสตร์ จารีตประเพณี และถือว่ามีความโดดเด่นในด้านการใช้ภาพพจน์อุปมา ซึ่งทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ ให้อารมณ์ และเห็นภาพชัดเจน 

   

             ศ.ประเสริฐ ณ นคร ประธานกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กไทยไม่ค่อยได้เรียนรู้ ในเรื่องวรรณคดี ดูจาก ดนตรี หรือ เพลงในสมัยนี้ ที่ไม่มีคำคล้องจอง และสัมผัส ทำนองเลย หรือ พูดได้ว่าคำคล้องจอง ได้หมดไปแล้ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่เราไม่ได้ฝึกฝนให้เด็กเรียนรู้เพลงที่มีเนื้อหาสัมผัส ตั้งแต่เล็กๆ เมื่อโตขึ้นมา ก็ถูกผู้ผลิตทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ พยามยามยัดเยียดครอบงำ ให้เด็กเสพสื่อโดยการโฆษณา จนทำให้ได้ยินจนชินหู และเกิดความชอบ และนิยมเพลงที่ไม่มีเนื้อเพลง และทำนองสัมผัสกัน ดังนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

           อ้างอิง  http://www.bangkokbiznews.com/      
                        วธ.ประกาศ'ไตรภูมิพระร่วง'สุดยอดวรรณคดีสุโขทัย    โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  วันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๓

ศ.ชวน เพชรแก้ว เมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2553 คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงาน 2 ด้าน คือการประกาศยกย่องวรรณคดี และการพิจารณาวินิจฉัยข้อมูลทางวรรณคดี ทั้งได้วางเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ไว้ 4 ประการ ได้แก่

1.จัดการประชุมคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ปีละ 5 ครั้ง
2.จัดทำต้นฉบับประวัติ
วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยให้เสร็จสมบูรณ์
3.ออกแบบและจัดทำตราสัญลักษณ์หนังสือ
วรรณคดีแห่งชาติ และ
4.ประกาศยกย่องหนังสือที่แต่งดีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองให้เป็น
วรรณคดีแห่งชาติ

"
วรรณคดีไทยเป็นทั้งภูมิปัญญาและเป็นทั้งมรดกวัฒนธรรมทางภาษาที่สำคัญยิ่ง เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ การส่งเสริมและการสร้างสรรค์หนังสือที่ดีมีคุณภาพออกเผยแพร่สู่สาธารณชนจึงเป็นมาตรวัดความเจริญทางอารยธรรมอย่างหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยวรรณคดีของชาติเพื่อนำผลจากการศึกษามาประกอบการพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ด้วย" ศ.ชวน กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการ
วรรณคดีแห่งชาติ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า สืบค้น รวบรวมและพิจารณาวินิจฉัยข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีไทย รวมทั้งจัดทำหนังสือประวัติวรรณคดีไทยที่เป็นมาตรฐาน ประกาศยกย่องหนังสือดีให้เป็นวรรณคดีของชาติและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 15 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณคดีและอักษรศาสตร์

ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

๑. วิกิพีเดีย
๒. เว็บไซด์สุโขทัย
๓. จากหอมรดกไทย
๔ จากคลังปัญญาไทย
๕.
เรียนรู้จากการอ่าน

เครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมคุณธรรมนำปัญญาจากการอ่าน article
หนังสือบันเทิงคดี ที่น่าอ่าน article
นิยาย ที่น่าอ่าน article
เรื่องสั้น ที่น่าอ่าน article
สารคดี บทความ ที่น่าอ่าน article
การเมือง ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เศรษฐศาสตร์ article
ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์สังคม article
ศาสนา ปรัชญา article
ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์
หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
รายชื่อหนังสือหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่าน article
สารคดี ในมุมมองของคนเขียนสารคดี
อิศรญาณภาษิต article
101 เล่มในดวงใจนักเขียนและนักอ่านCopyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com