ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletpadsikarn
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
gotoknow:kruthai40


สื่อนำเรื่อง การอ่าน พระบรมราโชวาท

 พระบรมราโชวาท 


ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2428 
พระราชทานแก่ พระเจ้าลูกยาเธอ 4 พระองค์ ที่เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ต่างประเทศ คือ

พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ ต่อมาดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรี ทรงเป็นต้นราชสกุล กิติยากร 
 
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ต่อมาดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงวางรากฐานกฎหมายไทยให้ทักเทียมอารยประเทศ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ได้รับยกย่องว่าทรงเป็นพระบิดาของวงการ กฎหมายไทย ทรงเป็นต้นราชสกุล รพีพัฒน 
 
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม ต่อมาทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงปราจิณกิติบดี ทรงดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นราชสกุล ประวิตร 
 
พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช ต่อมาทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ทรงวางรากฐานของกองทัพบกไทย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทรงเป็นต้นราชสกุล จิรประวัติ
ลักษณะคำประพันธ์ เป็นจดหมายร้อยแก้ว และใช้เทศนาโวหาร 
แนวคิด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นว่า“การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ” พระองค์จึงทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระองค์ทรงพระราชหัตถเลขา สั่งสอนพระโอรสทุกพระองค์ไม่ให้ถือตัวว่าเป็นเจ้า ใช้จ่ายอย่างประหยัด ขยันหมั่นเพียรศึกษา หาความรู้ ไม่หลงตัวว่าเป็นนักเรียนนอก ไม่ลืมภาษาไทยและความเป็นไทย เพื่อจะได้นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศและถ่ายทอดความรู้นั้นเป็นภาษาไทยให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด แก่ประเทศชาติสืบต่อไป 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสอนพระราชโอรสดังต่อไปนี้ 

1. มุ่งหมายให้ได้วิชาความรู้ ไม่ใช่ได้เกียรติยศชื่อเสียง จึงมิให้ถือตัวไว้ยศว่าเป็นเจ้า เพราะ 
- อาจทำให้น้อยหน้าเพราะไม่ได้รับการยกย่องเต็มที่เหมือนอยู่ที่ประเทศไทย 
- เป็นเจ้า ต้องรักษายศศักดิ์จะทำอะไรก็ต้องระวังทุกอย่าง เพราะคนอื่นสนใจ 
- ซื้อจ่ายอะไรก็จะแพงกว่าคนสามัญเพราะเขาถือว่ามั่งมี 
- ไม่มีอำนาจหรือสิทธิพิเศษใดในต่างบ้านต่างเมือง 

2. เงินที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนเป็นเงินพระคลังข้างที่ เพราะ 
- ถือว่าการให้การศึกษาเป็นทรัพย์มรดกที่ประเสริฐกว่าทรัพย์สินเงินทอง 
- ไม่เป็นที่ติเตียนในกรณีที่ลูกไม่เฉลียวฉลาด 
- เงินพระคลังข้างที่แม้เป็นส่วนหนึ่งของเงินแผ่นดินแต่ก็เป็นเงินส่วนตัวสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน 

3. การสนองคุณพ่อคือ การอุตสาหะเล่าเรียนด้วยความเพียร เพื่อจะได้มีโอกาสใช้ความรู้สติปัญญาทำการให้เป็นคุณแก่บ้านเมืองของตัวและโลกที่ตัวมาเกิด 
4. อย่าถือตัวว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิน แล้วประพฤติชั่ว ทำผิดจะต้องรับโทษทันที จงอ่อนน้อม ว่าง่ายสอนง่าย ละมิจฉาทิฐิ ละความชั่ว ทำความดีเสมอ 
5. ให้ใช้จ่ายอย่างเขม็ดแขม่ประหยัด ถ้ามีหนี้จะถูกลงโทษ ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งจำเป็น ห้ามอวดมั่งมี ให้คิดว่าเงินที่ใช้เป็นเงินของราษฎร 
6. ต้องเรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ให้แม่นยำชัดเจนคล่องแคล่วจนแต่งหนังสือได้อย่างน้อย 2 ภาษา และวิชาเลข 
- อย่าลืมภาษาไทย ต้องแปลความรู้จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้ 
- ต้องเขียนจดหมายภาษาต่างประเทศหนึ่งฉบับ แปลไทย 1 ฉบับอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
- อย่ากลัวว่าจะแปลผิด ถ้าผิดจะแก้ไข แล้วจดจำไว้ใช้ให้ถูกต่อไป 

7. ผู้ดูแลคือ อา กรมหมื่นเทวะวงษ์วโรประการอยู่ในกรุงเทพฯ ผู้ดูแลที่ต่างประเทศ คือ ราชทูต
 

สื่อนำเรื่อง  การอ่าน  เรื่อง พระบรมราโชวาท 

ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

ลักษณะคำประพันธ์           ความเรียงร้อยแก้วเชิงเทศนาโวหาร ในรูปพระราชหัตถเลขา

พระราชประสงค์                เพื่อส่งไปสอนพระราชโอรส 4 พระองค์ที่เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ทวีปยุโรปเป็นรุ่นแรก เพื่อจะได้ปฏิบัติพระองค์ให้ถูกต้องและดีงาม ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ห่างไกล

พระราชโอรสทั้ง 4 พระองค์  คือ

1.             พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทรบุรีนฤนาถ ต้น สกุล “กิติยากร” และทรงเป็นพระอัยกาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2.             พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ต้นสกุล “รพีพัฒน์ ” (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย)

3.             พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี ต้นสกุล  “ประวิตร”

4.             พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ต้นสกุล “จิรประวัติ”

สาระสำคัญของเนื้อเรื่อง

1.             ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อย่าถือว่าตนเป็นเจ้า

2.             ให้ใช้เงินอย่างประหยัด

3.             ให้ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาอย่างยิ่ง จบแล้วจะได้กลับมาทำคุณให้แก่บ้านเมืองของตนและโลกที่ตนได้เกิดมา

4.             ให้ประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตน ว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังผู้ดูแล

5.             ไม่สร้างหนี้สิน ไม่เกเรเพราะถือว่าตนเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดิน

6.             ให้เรียนภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน

7.             ให้เชื่อฟังผู้ดูแลแทนพระองค์

ข้อคิดที่ได้รับ

1.             การเป็นจ้านายนั้นไม่ได้มีข้อได้เปรียบอะไร ลำบากในการวางตัวให้สมยศศักดิ์บางครั้งก็ต้องใช้จ่ายสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น

2.             ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ มีอำนาจวาสนา ไม่ควรใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงผู้อื่น

3.             บุคคลที่สังคมยกย่องคือ ผู้ที่มีความประพฤติชอบ ไม่ใช่ผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูง

4.             คนทุกฐานะควรรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้เงินให้คุ้มค่าของเงิน

5.             คนไทยต้องรักภาษาไทย ถ้าจะเรียนภาษาอื่นก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทนาการสมัยใหม่ของเขาล้วนนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทย จึงต้องแปลภาษาอื่นให้เป็นภาษาไทยได้

6.             ทุกคนควรมีความอุตสาหะ ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ใส่ตัว เพื่อจะได้ทำงานให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและโลก ไม่ให้เสียทีที่เกิดมาเป็นคน
เรียนรู้ภาษาไทย ม.ต้น

อ่านวิจารญาณ อิศรญาณภาษิต
อ่านสรุปความ อิศรญาณภาษิต
ประกาศผลการสอบ นัดหมายนักเรียน
แบบทดสอบแบบเลือกคำตอบ พระบรมราโชวาท (สำหรับสมาชิก)
แบบทดสอบเรื่อง พระบรมราโชวาท (สำหรับสมาชิก)
คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน พระบรมราโชวาท ร.๕
พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕ พระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าวชิรุณหิศ
สื่อนำเรื่อง พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร
สื่อนำเรื่อง บทพากย์เอราวัณ
สื่อนำเรื่อง อิศรญาณภาษิต
แนวการตอบคำถามชวนคิด พระบรมราโชวาท ร.๕
เรียงความเรื่อง...พระคุณแม่
เรียงความชนะเลิศ เรื่อง แม่
การอ่านจับใจความ
พระบรมราโชวาท
ผลการสอบวัดผลกลางภาค
การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร articleCopyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com