ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
gotoknow:kruthai40


ว.13ปี2556 และเพิ่มเติมช่องทางพิเศษ ว.1 ปี2559 ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ article

 ว 13/2556 การเสนอขอ ครูเชี่ยวชาญ

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2563

ชมประเด็นถ่ายทอดสด
/https://www.facebook.com/kruthai40/posts/10213320491281805

11

         นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

        1. เห็นชอบหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดยให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการปรับรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวตามความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อให้ครอบคลุม เกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้นำเสนอในที่ประชุม ก.ค.ศ. ครั้งต่อไป

        2. เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ  วิธีการ ว 13 / 2556 ให้สามารถขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ได้ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดเห็นว่าผลการพิจารณานั้น อาจคลาดเคลื่อนให้เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งมติ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ การทบทวน ก.ค.ศ. จะพิจารณาจากเอกสารที่ผู้ขอรับการประเมินยื่นไว้เดิม โดยผู้ขอรับการประเมินจะต้องชี้แจงในประเด็นที่เห็นว่า ก.ค.ศ. พิจารณามีความคลาดเคลื่อนจากเอกสารหลักฐานที่ได้เสนอไว้เดิม

2

 

กับความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 อังคารที่ 3 มีนาคม 2563
     สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดจัดการประชุมผ่านระบบทางไกล (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น เรื่องหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว13/2556 และหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถรับชมและรับฟังได้ช่องทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel ช่อง 1 หรือรับชมออนไลน์ ผ่าน www.obectv.tv , YouTube ช่อง obectvonline และ Facebook obectvonline

 สรุปความเคลื่อนไ หว ล่าสุด การขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน

 

 
วันที่ 5 มีนาคม 2563

 


สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้ลงมติ เมื่อ คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยให้โอกาสข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว ๑๓/๒๕๕๖ ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้มีมติไม่รับรองคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หากพิจารณาแล้วมีความคลาดเคลื่อน สามารถขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. ได้ ภายใน ๙๐ วัน ทุกท่านศึกษาแนวทาง วิธีการ และแบบฟอร์มคำขอทบทวน จาก ก.ค.ศ. ทั้งนี้ขอสรุปความเคลื่อนไหว และวิธีการได้ดังนี้
          ๑. หนังสือจาก ก.ค.ศ. แนวทาง วิธีการ และแบบฟอร์มคำขอทบทวน ออกประกาศ วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 63
          ๒. ชมการประชุมทางไกล ชี้แจงการขอทบทวนตามแนวทางใหม่ โดย เลขาธิการ ก.ค.ศ. (ด้านบน)
          ๓. คณะกรรมการพิจารณาการทบทวนครั้งนี้ แนวโน้มจะเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจ ที่ ก.ค.ศ. แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจ กลั่นกรองและพิจารณาการขอทบทวน มติ ก.ค.ศ. โดยเฉพาะ
          ๔. ทุกท่านที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตาม ว ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ทั้งข้าราชการประจำการ และข้าราชการบำนาญ ที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน มีสิทธิเสนอขอทบทวน ได้ทุกคน
          ๕. การเสนอขอทบทวน ตาม ว ๑๓/๒๕๕๖ สามารถเสนอขอทบทวนได้ทั้ง ข้อ ๒.๔.๑ รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป และ ข้อ ๒.๔.๒ ผลงานเทียบเคียง เน้นต้องชี้แจงองค์ประกอบ เชิงคุณภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และเสนอผลกระทบที่ชัดเจน ซึ่งมีโอกาสสูงและมีโอกาสได้ ทั้ง ๒ ประเภทผลงานดีเด่น
          จึงขอให้ทุกท่านใช้เอกสาร แบบ ก.ค.ศ. ทุกเล่ม โดยเฉพาะแบบ ก.ค.ศ. ๓/๓ ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๒ รายงานผลงานดีเด่นฯ ๕๐ หน้า เป็นฐาน เพราะต้องเอาข้อมูลเดิม/ประเด็นเดิม เพื่อเป็นข้อชี้แจง มติ ก.ค.ศ. ซึ่งผู้ขอต้องชี้แจง ขยายความ ให้คณะกรรมการยอมรับให้ได้ และเตรียมหาหลักฐานเพื่อยืนยันให้ชัดเจน
           ด้วยความปรารถนาดี และมุ่งมั่นให้ทุกท่าน ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญกันถ้วนหน้าครับ
           การทบทวนครั้งนี้ และครั้งเดียว คือ....มหาโอกาสที่พวกเราจะได้ทบทวนยืนยันมาตรฐานงานที่ส่งผลกระทบ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษา วงวิชาชีพ และชุมชน สังคม สาธารณะ
 

 ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินว.13เชิงประจักษ์ครู


ข้อความ :
ติดต่อ :
ระบุ :
ส่งข้อความ :



ผลงานเชิงประจักษ์พัฒนาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

ราโชมอน
พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
หลายชีวิต ละม่อม ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์ article
วิถีชีวิตชาวกรุงเก่ากับเรือไทย
สารคดี "ต้นกำเนิดแม่น้ำชี" article
อ่านเพื่อสร้างสรรค์"นิทานบันเทิงไทยถิ่นอยุธยา" article
สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์



[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (177876)
avatar
kruthai40

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงาน ก.ค.ศ. ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ ชั้น 7 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

   โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นที่สำคัญหลายเรื่อง เช่น แนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กระทำความผิดในกรณีเกี่ยวกับ การทุจริต การละเมิดทางเพศ และปัญหาที่เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและเกิดปัญหาในการดำเนินการทางวินัย รวมถึงการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน เพื่อให้การดำเนินการเป็นระบบและเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

   นอกจากนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมการรองรับระบบการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ครูที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังได้กำหนดจัดการประชุมผ่านระบบทางไกล (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น เรื่องหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว13/2556 และหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถรับชมและรับฟังได้ช่องทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel ช่อง 1 หรือรับชมออนไลน์ ผ่าน www.obectv.tv , YouTube ช่อง obectvonline และ Facebook obectvonline

ผู้แสดงความคิดเห็น kruthai40 วันที่ตอบ 2020-02-29 10:18:14 IP : 171.97.74.23



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com