ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


ผลงานเชิงประจักษ์พัฒนาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

 สื่อประสมออนไลน์

              การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีผู้สอนเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมตามขั้นตอนกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา ท.๓๐๒๐๑ ( สาระเพิ่มเติม วิชาภาษาไทย )ที่ผู้สอนได้จัดไว้สำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจเรียนด้านภาษาของโรงเรียนบางซ้ายวิทยา ห้อง ม. ๔/๒ จำนวน  ๔๐  คน ได้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

               สื่อประสมออนไลน์ที่ใช้เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม ประกอบด้วย

              ๑. สื่อวีดิทัศน์ออนไลน์
              ๒. สื่อบทอ่านประกอบการเรียนรู้ออนไลน์
              ๓. คู่มือการอ่านสารคดีเพื่อชีวิตและสังคม
              ๔. คู่มือการอ่านบันเทิงคดีเพื่อชีวิตและสังคม 

                - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒  จำนวน  ๔๐  คน  ได้รับการพัฒนาจากการเรียนรายวิชา การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๑  ในเวลา ๑๒ สัปดาห์ จำนวน   ๔๘  คาบเรียน

 เนื้อหาสาระที่ใช้สำหรับอ่านได้จากการสำรวจความสนใจครอบคลุมเนื้อเรื่อง บันเทิงคดี จำนวน ๒ เรื่อง และสารคดี จำนวน ๓ เรื่อง

           - นักเรียนที่เรียนรายวิชา การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม จากเนื้อเรื่องที่อ่าน ประกอบด้วยมีความรู้ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประเมินค่า พร้อมทั้งริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆส่งต่อองค์ความรู้ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ครูจัดกิจกรรมโดยมีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการเรียนรู้และส่งต่อความรู้ในสื่อสังคมออนไลน์  นักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมิน อยู่ในระดับดี ดีมาก และดีเยี่ยม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๕ 

             ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ( ๑   มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

              วิธีการพัฒนา ( แสดงถึงขั้นตอน/วิธีการพัฒนา)

               ๑.  เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
               ๒.  ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาประเภทสื่อประสมออนไลน์ การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา  สื่อบทอ่านประกอบการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดทำคู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
              ๓.  วิเคราะห์เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผ่านการสำรวจ ทดลองใช้มาแล้ว จากปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ จึงนำมาสร้างเป็นสื่อ นวัตกรรม อย่างเป็นระบบ จัดเป็นหมวดหมู่ในเว็บไซด์ www.kruthai40.com ที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
               ๔.  ลงมือสร้างหรือผลิตสื่อนวัตกรรม ตามหลักการในข้อ ๒
               ๕.  หาคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสื่อ นวัตกรรม
               ๖.  ปรับปรุงคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพสื่อ นวัตกรรมและนำไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมของนักเรียน เป็นเวลาในห้องเรียน ๔๘  คาบเรียน
               ๗. สรุปรายงานและเผยแพร่ผลงานในรูปแบบสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์

            แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน 

                ๑. สังเกตจากความร่วมมือและความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
                ๒. ประเมินจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
                ๓. ประเมินจากรายงานผลการใช้สื่อประสมออนไลน์ พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมโดยใช้แบบทดสอบ วัดความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตรวจสอบประเมินผลงานเชิงปริมาณและคุณภาพของนักเรียน
           ๔. ประเมินจากผลงานของนักเรียน ได้แก่ รายการสื่อที่นักเรียนนำเสนอในรูปแบบต่างๆในเว็บไซด์ www.kruthai40.com และสื่อสังคมออนไลน์  เกี่ยวกับ 2W1H  ระบุประเภทสื่อที่ใช้ เนื้อหาที่นำเสนอ( What ) การแสดงความคิดเห็น( Why )และการเล่าประสบการณ์การนำไปใช้ประโยชน์( How )
                ๕. สรุปรายงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมโดยใช้สื่อประสมออนไลน์   

 


หลายชีวิต ละม่อม ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์article

 ความเก่ง ความดี และผลสำเร็จของงาน

สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์
สารคดี "ต้นกำเนิดแม่น้ำชี"article

สารคดี ต้นกำเนิดแม่น้ำชี

วิถีชีวิตชาวกรุงเก่ากับเรือไทย

วิถีชีวิตชาวกรุงเก่ากับเรือไทย

อ่านเพื่อสร้างสรรค์"นิทานบันเทิงไทยถิ่นอยุธยา"article

อ่านเพื่อสร้างสรรค์"นิทานบันเทิงไทยถิ่นอยุธยา"

ราโชมอน
พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู

 พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู

ว.13ปี2556 และเพิ่มเติมช่องทางพิเศษ ว.1 ปี2559 ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์article

 เตรียมพร้อมสู่วิทยฐานะใหม่

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com