ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletNAM
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
gotoknow:kruthai40


ว.13ปี2556 และเพิ่มเติมช่องทางพิเศษ ว.1 ปี2559 ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์

 ว 13/2556 การเสนอขอ ครูเชี่ยวชาญ

 

กับความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ณ เวลานี้ใกล้ถึงวันครบกำหนดส่ง (30 เมษายน 2559) ผลงานทางวิชาการเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 สายงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คือ ว13/2556 และที่เพิ่มเติม ว1/2559 (ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์) 

 

ฝากความปราถนาดีมายังทุกท่านที่จะส่ง โดยเฉพาะการเขียนนำเสนอด้านที่ 3 ส่วนที่ 2 ตามแบบ ก.ค.ศ.3/...ทับหมายเลขอะไรตามสายงาน ที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เขียน 4 ประเด็น จำนวน 50 หน้า ประกอบด้วย

 

1. สภาพปัญหาแนวคิดหรือแรงจูงในการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

 

2. วิธีดำเนินการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

 

3. ผลที่เกิดจากการนำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้

 

4. แนวคิดในการพัฒนาต่อไป 

 

ข้อที่ 1 อย่าลืมนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจจริง รวมทั้งแรงจูงใจ ตามบริบทงานในความรับผิดชอบว่ามีสภาพเป็นอย่างไร พร้อมถึงจะทำอย่างไรที่ต้องทำงานเพื่อขอรับรางวัล

 

ข้อที่ 2 พยายามเขียนนำเสนอให้เห็นกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน(โดยอาศัย หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีใดหรือประยุกต์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีใด) การพัฒนางานในหน้าที่ จนประสบผลสำเร็จ

 

ข้อที่ 3 ไม่ห่วงการเขียนหรือนำเสนอ

 

ข้อที่ 4 ถ้านำรางวัลใด มาเป็นข้อเสนอในการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องเขียนให้ชัดเจน ในเรื่องกลุ่มเป้าหมาย วิธีการพัฒนา และภาพความสำเร็จที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการสังเกต ทดสอบ สอบถาม สัมภาษณ์ หรือชิ้นงาน/ผลงาน

 

วิธีการเขียนแบบข้อเสนอในการพัฒนางาน ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3

 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สำหรับทุกตำแหน่ง) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากเมื่อเขียนไปแล้วจะเป็น ข้อตกลง(ผูกมัด)ในการพัฒนางาน โดยใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ 3 เดือน ให้เกิดผลสำเร็จและเสร็จเรียบร้อย ถ้าไม่บรรลุเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็ถือว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนา ประเด็นที่ก.ค.ศ.กำหนดให้นำเสนอ มี 4 ประเด็น ประกอบด้วย

 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรมที่จะพัฒนา

 

(สอดคล้องกับผลงานดีเด่นฯ ที่ได้รับ)

 

1. ประเด็นในการพัฒนา (สิ่งที่จะพัฒนา)

 

2. เป้าหมายในการพัฒนา ประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และระยะเวลาในการดำเนินงาน

 

3. วิธีการพัฒนา (แสดงถึงขั้นตอน/วิธีการพัฒนา)

 

4. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา

 

ดังนั้น การเขียนทั้ง 4 ประเด็นต้องมีความชัดเจน

 

การนำเสนอชื่องานพยายามนำเสนอให้สื่อถึงว่าให้เกิดอะไร (ความรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ) กับกลุ่มเป้าหมาย(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง) ด้วยวิธีไหน

 

ประเด็นการพัฒนา ก็มาจากชื่องาน ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผ่านวิธีการพัฒนาหรือทำกิจกรรม จะพัฒนาเกี่ยวกับ ความรู้หรือความคิดหรือทักษะหรือกระบวนการหรือคุณลักษณะ ไม่ควรกำหนดมากเกินไป อย่าลืม 3 เดือนนะครับ เกิดขึ้นได้จริงๆ

 

เป้าหมาย นำเสนอ 2 ประเด็นย่อยคือ

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ให้ระบุจำนวนคน หรือจำนวนชั้นเรียน หรือจำนวนวิชา หรือจำนวนกิจกรรมหรือจำนวนครั้ง ที่จะดำเนืินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ระบุระดับคุณภาพที่เกิดขึ้นกับประเด็นการพัฒนา เป็นระดับดีหรือดีมากหรือดีเยี่ยมหรือมีประสิทธิผลหรือ มีประสิทธิภาพหรือผ่านเกณฑ์หรือผ่าน...กับเป้าหมายเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละเท่าไร(ร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือร้อยละ 100) ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

ซึ่งการเขียนเชิงคุณภาพต้องสามารถสังเกตได้หรือวัดออกมาเป็นตัวเลขหรือบรรยายคุณลักษณะ ได้

 

วิธีการพัฒนา ให้นำเสนอกระบวนการพัฒนา/กิจกรรมที่ดำเนินการที่เป็นระบบ ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยอาศัยแนวคิด หลักการหรือทฤษฎี ศาสตร์ของแต่ละสาขา/ด้าน มาเกี่ยวข้อง ถ้าเป็นครูใช้วิธีการ/เทคนิคสอนแบบไหนใช้สื่ออะไร เช่น โครงงาน บูรณษการ กระบบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิจัย ชุดกิจกรรม ICT เป็นต้น ถ้าผู้บริหารใช้กระบวนการใด เช่น วงจรคุณภาพ วิธีการเชิงระบบ ใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น ถ้าศึกษานิเทศก์ ใช้กระบวนการนิเทศแบบไหนเทคนิคอะไร เช่น Coaching Mentoring Clinical PIDRE เป็นต้น

 

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผล

 

จะตรวจสอบอะไร ใช้วิธีการแบบไหน เช่น 

 

ความรู้ ใช้วิธีการทดสอบ ตรวจสอบ สังเกตประเมินชิ้นงาน

 

ทักษะ/กระบวนการ ใช้วิธีการสังเกต ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน 

 

คุณลักษณะ ใช้วิธีการ สอบถาม สำรวจ สัมภาษณ์

 

เป็นต้น

 

สิ่งที่ผมนำเสนอทั้งหมดนี้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ท่านจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ ท่านอาจมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ ก็ให้ท่านได้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดของท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะให้ความสำคัญของการนำเสนอนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับวิทยฐานะผลงานเชิงประจักษ์(ครูมืออาชีพ)

ราโชมอน
พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
หลายชีวิต ละม่อม ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์ article
วิถีชีวิตชาวกรุงเก่ากับเรือไทย
สารคดี "ต้นกำเนิดแม่น้ำชี" article
อ่านเพื่อสร้างสรรค์"นิทานบันเทิงไทยถิ่นอยุธยา" article
สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์Copyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com