ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


การปฏิบัติงานครู

         กระทรวงศึกษาธิการจะต้องสนับสนุนให้ครูได้ทำหน้าที่สอนเด็กอย่างเต็มที่ ไม่ต้องไปทำงานธุรการหรือภารกิจอื่น ด้วยโครงการคืนครูให้นักเรียน และการสร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่งมาเป็นครู พร้อมทั้งสนับสนุนความก้าวหน้า สวัสดิการและวิทยฐานะของครู ด้วยการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะให้สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษามากขึ้น แทนที่จะเน้นเรื่องการทำเอกสาร”
         รมว.ศึกษาธิการ ต้องมองแล้วเข้าใจ เข้าถึงครู มุ่งพัฒนา บอกตรงๆไปยังเพื่อนครูทั่วประเทศด้วยว่า “สิ่งที่อยากเห็นและเชื่อว่าสังคมก็อยากเห็น คือ ครูเป็นครูมืออาชีพ มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อการศึกษา สอนศิษย์ให้มีความรู้ มีคุณธรรม และมีคุณภาพ”.......
        เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันตามที่สังคมคาดหวังให้ “วิชาชีพครู” เป็นวิชาชีพชั้นสูง และเป็นกำลังสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

 

    "...การพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและ เสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลน บกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้น ไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้ ดังนั้น นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว จะ ต้องพยายามรักษาพื้นฐาน ให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อม ๆ กันไปด้วย..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10 กรกฎาคม 2523
 
 
 
           ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา  จะสำเร็จได้ต้องอาศัยการปฏิรูปครูเป็นสำคัญ
               ความสำคัญของครูปรากฏในพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ดังได้อัญเชิญมา ณ ที่นี้  
“…หน้าที่ครูมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นหน้าที่ปลูกฝังความรู้ ความคิด และจิตใจของเยาวชน  ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการสร้างสรรค์บันดาลอนาคตของชาติบ้านเมือง…”
 พระบรมราโชวาทของ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๑๓   
            ผู้เป็นครูจะต้องถือหน้าที่เป็นอันดับแรก คือสั่งสอน  อบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริงทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งในด้านจิตใจ  และความประพฤติ ทั้งต้องคิดว่างานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้ คือ ความเป็นความตายของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรู้ มีความคิดเท่านั้นที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้
 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
 พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 ในโอกาสที่นายบุญถิ่น  อัตถากร
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำครูและนักเรียนในโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจากภาคใต้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 วันจันทร์ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๕ 
            “ความเป็นครูเป็นของมีค่า ความเป็นครูหมายถึง  การมีความรู้ดี  ประกอบด้วยหลักวิชาที่ถูกต้องแน่นแฟ้น และแจ่มแจ้งแก่ใจ กอปรทั้งคุณความดี และความเอื้ออารีปรารถนาดีที่จะถ่ายทอด  เผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีด้วย…”
 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๒    
            “…แต่โบราณกาลมา ครูได้รับการเคารพกราบไหว้อย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นผู้ที่ให้ความรู้มาปัจจุบันนี้ ครูส่วนมากถือการสอนเป็นอาชีพสำหรับหาเงินเพราะว่าถูกสถานการณ์ต่างๆ บังคับ คือ ต้องมีอยู่   มีกิน อันนี้ก็ขัดกัน แต่ถึงอย่างไร ก็ยังรู้สึกว่าครูจะสามารถสอนอย่างเก่าได้  โดยที่ครูต้องทำตัวให้เป็นครูที่น่าเคารพ แม้จะฝืดเคืองก็ยังกัดฟันสอน และแจกจ่ายความรู้ออกไปดังนี้ ก็จะได้ความเคารพจากลูกศิษย์และการสอนก็จะง่ายขึ้น แต่ว่าต้องวางตัวให้เป็นครูที่แท้  การฝึกหัดครูจะต้องย้ำในข้อที่ว่า  ถ้าครูทำตัวเป็นครู  จะทำให้นักเรียน  ให้ลูกศิษย์นับถือเป็นทุน  แต่ว่าถ้าทิ้งความเป็นครูโดยที่ท้อใจ  โดยที่ยอมแพ้สถานการณ์   ก็ทำให้ลูกศิษย์มีความเคารพไม่ได้ และสอนไม่ได้…”
           “…ขอให้ครูทุกคนพยายามรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นครูแล้วถ่ายทอดให้แก่ครูที่ฝึกหัดอยู่เท่าที่จะทำได้ เพื่อให้บ้านเมืองเป็นบ้านเมือง ให้ประชาชนพลเมืองเป็นคน  คือ  มีความรู้และมีจิตใจที่สูง ไม่เบียดเบียนกัน  จะทำให้ส่วนรวมอยู่ได้เป็นปึกแผ่นนั้น ครูทั้งหลาย ก็นับว่าได้ทำหน้าที่อย่างกล้าหาญ อย่างฉลาด และจะเป็นความดีเป็นส่วนรวมของคณะครู…” 
พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๑๓   

          

 

 

 

 Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com