ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


การ์ตูนเพื่อการเรียนรู้

 
 
การ์ตูน( Cartoon)
 
                       เป็นภาพลายเส้น ซึ่งแสดงสัญลักษณ์ของเรื่องราวต่างๆตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด จินตนาการของผู้วาดซึ่งเป็นการล้อเลียนแสดงอารมณ์ขัน
 
                  การ์ตูนการเมือง (Political Cartoon) เป็นภาพที่วาดเพื่อล้อเลียน บุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ โดยเน้นลักษณะเด่นของสิ่งเหล่านั้น หรืออาจเปลี่ยนแปลงลักษณะบางอย่างให้เกินความจริง ที่เรียกว่า เช่นภาพประชดประชันสังคม การเมือง เป็นต้น  
                 การ์ตูนประกอบเรื่อง ( Illustrated Cartoon) เป็นการ์ตูนที่วาดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมาประกอบเรื่องราวหรือคำอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น 
                การ์ตูนเป็นตอนสั้น(Comic Strip) เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สั้นๆ จัดทำเป็นตอน ตอนละ 2 - 3 หรือ 3 - 4 กรอบภาพโดยให้ผู้อ่านติดตามตอนต่อๆไปจนจบซึ่งไม่จำกัด ความยาวเป็นขั้นตอนกับการวางโครงเรื่อง
                การ์ตูนเรื่อง ( Comics)เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มีตัวละครดำเนินเรื่องราว อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นจนจบหรือแบ่งเป็นตอนๆเพื่อไม่ให้ผู้ดูหมดความสนใจ
                การ์ตูนภาพเดียวจบ(Gag) เป็นภาพการ์ตูนภาพเดียวที่มีความหมาย สามารถ สื่อสารให้ผู้ดูเข้าใจได้
                การ์ตูนโฆษณา (Commercial Cartoon) เป็นการใช้การ์ตูนในการโฆษณา เพื่อดึงดูดความสนใจ โดยใช้ลักษณะเฉพาะของตัวการ์ตูนนั้นๆ
                การ์ตูนเคลื่อนไหว (Animation Cartoon) เป็นการ์ตูนที่วาดขึ้นเป็นชุดภาพ ลำดับขั้นในการแสดงอากัปกิริยาอย่างต่อเนื่อง เช่น นกบิน จะเป็นภาพนกตั้งแต่ ยกปีกซ้ายข้นทีละนิดอย่างต่อเนื่องจนจบอาการนั้น มักจะใช้เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ เป็นต้น 
 
การ์ตูนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทุกระดับ ทั้งอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตลอดจนอุดมศึกษา 
ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้หลายลักษณะดังนี้
  
        1.ใช้นำเข้าสู่บทเรียน เพราะการ์ตูนจะช่วยเร้าความสนใจและดึงดูดให้ผู้เรียน สนใจในกิจกรรมการเรียนนั้น 
        2.ใช้ในการอธิบายเรื่องราวต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ในการเรียน และเกิดการเรียนรูได้ดีเพราะมีภาพประกอบ ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นรูปธรรมที่น่าสนใจ 
        3.ใช้สรุปบทเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำในเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
        4.ใช้การ์ตูนกับการเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยเด็กที่มีความสามารถทางการเรียนต่ำ เพราะการ์ตูนจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและมีความต้องการที่จะศึกษาเพิ่มขึ้น 
        5.การ์ตูนประกอบการศึกษา เป็นการ์ตูนที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และการศึกษา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
 คุณค่าของการ์ตูน   ช่วยทำให้เกิดความคิด จินตนาการที่ดีและเกิดความคิดสร้างสรรค์
         ช่วยเร้าความสนใจให้ติดตามและเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
         ช่วยส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านหนังสือ ทั้งเด็กและบุคคลทั่วไป ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ในด้านอื่นๆต่อไป 
         ช่วยผ่อนคลายอารมณ์เครียด ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน 
         ช่วยให้สามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดี โดยใช้รูปภาพการ์ตูนที่มีลักษณะเด่นๆ
 
 ในการจะนำการ์ตูนมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพนั้น มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
   1.ศึกษาวัตถุประสงค์เนื้อหา
    2.ออกแบบเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอด เช่น ลักษณะ แนวคิด องค์ประกอบ เป็นต้น
   3.สังเกตลักษณะสิ่งที่ต้องการวาด เช่นลักษณะเด่นของคน สิ่งของ เหตุการณ์ แนวคิด และจินตนาการสิ่งเหล่านั้น
   4.วาดภาพที่ต้องการ เป็นภาพที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และเน้นถึงจุดเด่น สัญลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของสิ่งนั้นๆ
 
 
 


Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com