ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


PLFmodel: รูปแบบการสอนที่ต้องพัฒนา

           ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกๆด้านพฤติกรรมการเสพหรือการบริโภคเทคโนโลยีเป็นกระบวนการรับรู้อย่างหนึ่งที่มนุษย์จะต้องแยกแยะวิเคราะห์ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า หรือไม่หรือพวกเรากำลังไล่ตามเทคโนโลยี
           อนึ่งการจะรับรู้หรือเสพสิ่งใดได้พฤติกรรมสำคัญของมนุษย์น่าจะเกิดจาก Knowledge, Attitude, Skill และหลังจากนั้นตัวประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่สอนให้เราทราบว่า มนุษย์ควรมีพฤติกรรมอย่างไรในการเสพเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันผู้มีบทบาทสำคัญที่จะเสนอเทคโนโลยีใหม่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลในสังคมได้บริโภค คือ
          1. Innovators
          2. Early Adoters
                        Innovators : นวัตกร หมายถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้เป็นพิเศษในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอย่างดี ซึ่งอาจจะประจำอยู่ที่หน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชนใหญ่ๆ องค์การธุรกิจระดับประเทศ และด้านงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้และให้บริการเทคโนโลยีสมัยใหม่ นักนวัตกรเหล่านี้จะเป็นผู้มองเห็นและมองการไกลที่จะนำผลิตผลทางเทคโนโลยีมาสู่หน่วยงานเหล่านั้น
                        Early Adopters : เป็นกลุ่มเสพหรือบริโภคเป็นพวกที่มีวิสัยทัศน์ (Visionaries) เทคโนโลยีที่จะรับรู้และเสพได้รวดเร็ว และมีพลังในการจัดซื้อจัดหาเข้ามาสู่ส่วนตัวและวงการงาน รวมทั้งด้านธุรกิจขนาดย่อมและขนาดใหญ่ และกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สร้างพฤติกรรมการเสพเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้หลายรูปแบบ
                            พฤติกรรมการเสพเทคโนโลยีของคนไทย      จะเกี่ยวข้อง เกี่ยวโยงในสิ่งต่อไปนี้
                           1. ตัวบุคคล          เป็นผู้กำหนดให้เกิดการนำเข้าเทคโนโลยี นำเสนอทุกรูปแบบและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการค้าขาย หรือซื้อขายและการเตรียมบุคคลให้พร้อมที่จะ ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้ทันสมัย
                           2. เทคโนโลยี       เป็นสื่อกลางที่ท้าทายและสร้างศักยภาพในความเป็นเอกลักษณ์และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่มีต่อคนและการสร้างงาน
                           3. การปกครอง     เป็นเชิงบริหารระดับประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายในการบริหารและผู้บริหารประเทศที่จะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตาม เป้าหมายและสู่ระบบสากล
                           4. การเมือง           เป็นเรื่องระดับกลยุทธ์และเทคนิควิธีที่จะต้องพัฒนาการเมืองสู่ระดับสากลและความอยู่รอดของประเทศชาติ เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่น่าจะมี บทบาทต่อการเมืองไม่น้อย ซึ่งเราสามารถดูได้จากประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในยุโรปและอังกฤษ
                           5. เศรษฐกิจและธุรกิจ      เป็นสนามแม่เหล็กที่จะนำเข้าดึงดูดและแจกจ่ายเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี
                           6. วัฒนธรรมและศาสนา  เป็นตัวกำหนดและจำกัดขอบเขตของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ตามความแตกต่างของศาสนา และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้ซึ่งจะต้องอาศัย ข้อมูลเพิ่มเติมจากวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศเหล่านั้น
                           7. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    หมายถึง ความพร้อมส่วนที่Hardware และSoftwareรวมถึงความพร้อมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการร่วม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นกัน
                           8. การศึกษา        เป็นตัวจักรกลที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนเข้าสู่ระบบการใช้เทคโนโลยีใหม่ เป็นศูนย์ศึกษาทางวิชาการและการฝึกอบรมเบื้องต้นและระดับปริญญา แก่ผู้ สนใจและผู้เข้าเรียนตามระบบ ตลอดจนผู้รับการฝึกอบรมเป็นครั้งคราวและการศึกษานี้เอง จะช่วยคนในการพัฒนาตนเองจนเกิดประสบการณ์ และมีโอกาสเลือกเสพ เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามความเหมาะสม ความจำเป็นของการเลือกใช้และมีเหตุผลในการเลือก เพื่อผลการลงทุนที่คุ้มค่ากับงบประมาณที่มีจำกัด นั่นคือ การศึกษาจะเป็นแรง ผลักดันในด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ และสถานศึกษาเองหรือศูนย์ฝึกอบรมก็ควรจะมีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคคลที่จะเป็นแหล่งผลิตข้อมูลต่างๆ อีกด้วย เพื่อช่วยการเสพเทคโนโลยีให้ง่ายและสะดวกนั่นเอง
                         การเสพเทคโนโลยีของคนไทย แบ่งเป็นประเด็นใหญ่ๆ ได้ 3 ประเด็นคือ
                          1. เสพด้วยอวิชา  คือการขาดความรู้พื้นฐานโดยสิ้นเชิง แต่มีการค้นหา เสาะหา รับฟัง ลอกแบบ เลียนแบบ คัดลอกจากบุคคลอื่นๆ จากหน่วยงานอื่นๆ จากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ความสนใจส่วนตนไม่เต็ม 100% แต่มีทุนทรัพย์พอจะจัดซื้อจัดหาได้ เมื่อได้ตัวผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีมาแล้ว จุดรวมแห่งความสนใจจะมีอยู่ระยะหนึ่ง เพราะฉะนั้นเป็นพฤติกรรมการเสพจะไม่ต่อเนื่อง และการพัฒนาเทคโนโลยีจะไม่สมบูรณ์ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้เทคโนโลยีต่อไป
                          2. การเสพด้วยวิชาการ   เป็นกระบวนการที่มีระบบ บุคคลต้องเข้าสู่ระบบการเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างภูมิปัญญาของตนเองให้ทันต่อการปรับและเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสถานศึกษาก็มุ่งเน้นจะพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เกิดการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ก็จะช่วยให้คนมีการศึกษาและทันยุคของเทคโนโลยี สามารถปรับตนเข้ากับงานใหม่ สังคมใหม่ อย่างคุ้มค่า
                         ดังนั้นรัฐบาลจะต้องเน้นและตระหนักถึงความจำเป็นในการที่จะสนับสนุนสถานการศึกษา ให้มีเครื่องมือและซอฟท์แวร์ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน ถือเป็นการสร้างคนสู่ยุคไอที จะทำให้ประเทศชาติของเราทันสมัยและทันเหตุการณ์ เพราะฉะนั้นการเสพทางวิชาถือว่ารัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและแน่นอน ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ถือว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนในเรื่องการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
                          3. การเสพด้วยความเป็นอัจฉริยะและมีผลทางการปฎิบัติ     เรื่องนี้น่าจะเป็นองค์กรที่สำคัญซึ่งเป็นองค์กรระดับประเทศ เช่น ศูนย์ NECTEC แห่งชาติ ที่ทำ หน้าที่เครือข่ายระดับประเทศ และระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบุคคลในชาติจะได้ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งในงานวิทยาการ งานธุรกิจ การเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                        นอกจากนี้ต้องเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า ได้มีโอกาสทดลองปฎิบัติจริงเป็นระบบงานที่มีกระบวนการ มีเทคนิควิธี โดยใช้การ ประยุกต์ของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ การเสพด้วยความเป็นอัจฉริยะนั้น ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงบริษัท ใหญ่ๆ ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าผลผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะต้องมีบุคลากรชั้นแนวหน้ามีวิสัยทัศน์ชั้นเยี่ยมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถออกแบบ คิดรูปแบบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ สามารถเป็นที่ปรึกษาระดับประเทศ ระดับบริษัทใหญ่ๆ ได้ และพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยกับ เหตุการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงของโลก
                        การเสพเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตาม ได้ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดของข้อมูลที่เดินทางไปมาในระบบเครือข่ายขึ้นแล้ว โดยมีผู้ประมาณปริมาณข้อมูลที่สัญจร บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึงปีละ 4 เท่าตัว และภายในปี คศ.2000 พลเมืองของสหรัฐมากกว่าครึ่งสามารถจะเข้าไปใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ ถึงแม้จะมีความพยายาม ในการเพิ่มความเร็วของอุปกรณ์ต่างๆ แต่ยังไม่เร็วพอที่จะรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุที่สำคัญของปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากความกว้างของแถบความถี่ (bandwidth) ที่สามารถผ่านอุปกรณ์นั้นไปได้ การใช้แถบความถี่ที่กว้างขึ้น จะทำให้ความถี่ในการส่งข้อมูลสูงขึ้น จำนวนข้อมูลที่ส่งผ่านช่องทางนั้นได้ก็จะมากขึ้น ในเวลา เท่าเดิม และนี่เองที่เป็นสาเหตุให้เกิดอินเตอร์เน็ตยุคใหม่ขึ้น อินเตอร์เน็ตยุคใหม่เป็นชื่อรวมที่เรียกกลุ่มมาตรฐานของซอฟต์แวร์ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับมาตรฐาน เหล่านั้น สิ่งแรกที่อินเตอร์เน็ตยุคใหม่จะต้องทำก็คือ ขยายช่องทางเดินของข้อมูลให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ ต้องมีการขยายช่องทางระหว่างจุดที่สำคัญต่างๆ ซึ่งจำเป็น ต้องมีการเดินสายใยแก้วนำแสงจำนวนมาก เมื่อขยายช่องทางเดินของข้อมูลได้ทั้งระบบแล้ว จึงจะพูดถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้
                         NGI (Next Generation Internet) NGI เป็นโครงการของรัฐบาลสหรัฐ เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานวิจัยของกระทรวงกลาโหม (DARPA) องค์การบริหารการบินและอวกาศ (NASA) และสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSF) เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ของ NGA ก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่าย ที่ รวดเร็ว เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ ทนทาน และปลอดภัย รวมไปถึงพัฒนาโปรแกรมใช้งานแบบใหม่ที่ต้องอาศัยระบบเครือข่ายดังกล่าวด้วย มีการติดตั้งระบบทดสอบแบบ 100x ที่มีความเร็วสูงกว่าระบบอินเตอร์เน็ตปัจจุบันเป็น 100 เท่า เชื่อมองค์กรต่างๆ กว่าร้อยแห่งและระบบทดสอบแบบ 1000x ที่มีความเร็วเป็น 1000 เท่า เชื่อมโยงระบบ เครือข่ายขนาดใหญ่นับสิบระบบ เช่น เครือข่ายของกรุงวอชิงตัน เครือข่ายของกระทรวงกลาโหม หรือเครือข่ายของ NASA เป็นต้น โดยมีหน่วยงานวิจัยของคณะ อนุกรรมการที่รับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร (CIC) ของทำเนียบขาวเป็นผู้ประสานงานโครงการนี้
                         Internet2 อินเตอร์เน็ต-2 เป็นโครงการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ของอเมริกากว่า 120 แห่ง ที่ทำงานร่วมกับองค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ในการพัฒนา เทคโนโลยีเครือข่าย และโปรแกรมใช้งานที่สนับสนุนการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ในระบบการศึกษาครั้งสูงสำหรับหน่วยงานที่ดูแลโครงการนี้ก็คือ UCAID (University Cooperation for Advances Internet Development)
                          ความร่วมมือ ระบบเครือข่ายทั้งสองระบบนี้ในที่สุดแล้วอาจจะรวมเป็นหนึ่งเดียว มีแผนที่จะร่วมมือกัน โดยจะใช้โครงสร้างพื้นฐานของ vBNS (very-high-speed backbone network service) ซึ่งดำเนินการโดย NSF (Nattional Science Foundation) โดยขณะนี้ระบบส่งสัญญาณของ vBNS สามารถส่งข้อมูลด้วย ความเร็ว 622 Mbps และภายในเวลาห้าปีก็มีโครงการที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลถึง 2.4 Gbps มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องจ่ายเงินมากกว่า 5 แสนเหรียญต่อปีในการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงกันระหว่างกันส่วนใหญ่ทาง NSF จะเป็นผู้รับภาระเอง
                          การทดลอง มีการทดลองส่งภาพสามมิติของสมองจากพิตสเบิร์กไปยังวอชิงตัน ภาพวิดีโอแบบจำลองของหูส่วนซึ่งสร้างไว้สำหรับการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็ถูก นำมาส่งออกไปให้คนทั่วไปได้ดูกัน มีการทดลองส่งเพลงของบีโธเฟนและโชแปงผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูงนี้ ซึ่งเป็นไม่ได้เลยที่จะส่งข่าวสารที่มีปริมาณข้อมูลมากๆ เช่น นี้ผ่านระบบเครือข่ายที่ทำงานได้ช้ากว่านี้ นอกจากนี้แล้วยังมีการพัฒนาการด้านอื่นๆ อีก เช่น วิธีการที่จะจัดลำดับข้อมูลและกำหนดระดับความสำคัญของข้อมูล ที่เดินทางบน ทางด่วนสารสนเทศ ในขณะที่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันยังให้บริการเพื่อการค้าอยู่ตามปกติ ระบบเครือข่ายใหม่ก็จะค่อยๆ เปิดรับผู้ใช้ใหม่อย่างช้าๆ ในขอบเขต ที่จำกัด ภายในปีนี้จะมีโรงเรียนหลายสิบแห่งจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต-2 และคาดว่าส่วนที่เหลือก็สามารถจะเชื่อมเข้ากับระบบในภายในห้าปี ข้อยุ่งยากไม่ได้อยู่ที่ว่า ใครมีสิทธิที่จำใช้เครือข่ายนี้ แต่อยู่ที่ว่า ใครจะเป็นผู้ควบคุมการใช้ระบบใหม่นี้ ซึ่งจนบัดนี้ก็ยังไม่มีการตกลงที่แน่ชัด
                         บทสรุป    อินเตอร์เน็ตยุคใหม่เป็นโครงการที่นำระบบอินเตอร์เน็ตกลับไปสู่แวดวงของการค้นคว้าวิจัย เพื่อช่วยให้เกิดพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างจริงจัง มีเสียงเรียกร้องของคน ทั่วไปที่ต้องการให้ขยายช่วงความถี่ของสัญญาณแบบเดียวกันนี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไรที่คนธรรมดาอย่างเราจะมีโอกาสเข้าไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายในฝันนี้
พัฒนาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

คู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
สื่อบทอ่านประกอบการเรียนรู้ออนไลน์
สื่อออนไลน์พัฒนาทักษะการอ่านของเยาวชนไทย
สรุปรายงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมโดยใช้สื่อประสมออนไลน์
บันทึกเพื่อส่งต่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรมCopyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com