ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


บันทึกเพื่อส่งต่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

 จากเรื่องสื่อการสอน..Instruction Media..และคุณค่ามหาศาลต่อการเรียนการสอนทุกยุคสมัย”.. 


เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่บ้านเรือน เพื่อโอกาสได้เรียนรู้อย่างเสรี...

ท่านที่เคารพ..ถึงแม้เราจะมีความรู้ว่า การเรียนการสอนที่ดีที่สุดนั้น คือการ “ทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง” หรือที่เรียกว่า Active experience Learning เพราะว่า เป็นการเรียนรู้ “ด้วยกาย และ ใจ Body and Mind” เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการดูดซับความรู้โดยธรรมชาติ หรือ Absorb knowledge naturally และสร้างศักยภาพของผู้เรียน ได้มากกว่าการ “บังคับสมอง Forcing the brain” ให้จดจำเรื่องราวต่างๆ จากการสอนโดยการบอกความรู้ หรือ การบรรยาย..

แต่การให้ประสบการณ์ตรง Active experience ก็ไม่สามารถทำได้ในห้องเรียนเสมอไป เช่น การเรียนรู้เรืองความร้อนในใจกลางโลก ลาวา และการระเบิดของภูเขาไฟ, ความรุนแรงและอันตรายของคลื่นยักษ์ ซึนามิ, โลกของสัตว์ป่า, ชีวิตใต้น้ำ..ระบบสุริยจักรวาร..ฯลฯ เป็นต้น

จึงจำเป็นต้องใช้ “สื่อการสอน Instruction media” ซึ่งถึงแม้จะเป็นเพียงประสบการณ์รอง ที่เรียกว่า Passive experience learning ซึงให้ผลในการเรียนรู้ “ต่ำกว่า”การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง Active experience learning เพราะขาดการมีส่วนร่วมกับกับสถานการณ์นั้นๆ เรียกว่า Lack of active experience participation with the situation นั่นเอง

หากปราศจาก การใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์การสอน “ที่สอดคล้องต้องกันกับวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ของบทเรียน” แล้ว ผมก็ไม่รู้ว่า จะสอนให้นักเรียนเข้าใจแจ่มแจ้งในบทเรียนนั้นๆได้อย่างไร

 สื่อการสอน อุปกรณ์การสอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการเรียนรู้ และความดึงดูดใจของสถานศึกษา เราเรียกรวมกันว่า “สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ The Learning Environment” ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่สุด ที่รัฐจะต้องจัดหางบประมาณในการจัดให้มีขึ้นทุกโรงเรียน

เมื่อผมเป็นครูโสตทัศนศึกษา ผมได้ใช้ประโยชน์มหาศาลในการสร้างสื่อการสอนจาก “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ Distance Learning Television Station หรือ DLTV ซึงถ่ายทอดจาก โรงเรียน วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แม้เวลาในการออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวล ไม่ตรงกันกับตารางสอนของเรา ผมก็ใช้วิธีอัดเทป เพื่อเป็นสื่อการสอน ประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆได้อย่างดีเสมอมา

บางครั้งพวกเรา Brainstorming and Collaborative กับครูรายวิชาเพื่อการสร้างสื่อการสอน เราได้นำเทปที่อัดไว้นี้แหละ มาตัดต่อ “สร้างใหม่ เป็น นวัตกรรม Innovation” สื่อการสอน ที่ตรงใจ ตรงวัตถุประสงค์ และ ตัวชี้วัดที่ต้องการ ได้ดีที่สุด

นักเรียนของเรา ได้ใช้ประโยชน์จากเทปการศึกษาทางไกลนี้อย่างคุ้มค่า..เพราะสามารถยืมกลับบ้านเพื่อใช้ศึกษาเวลาว่างได้อีกด้วย

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า “ในวันนี้” เราไม่สามารถดูรายการ DLTV, ETV,และ รายการ การศึกษาทางไกลอื่นๆ จากกล่องรับสัญญาณจานดำที่หาซื้อทั่วไปได้ ทั้งๆที่กล่องแต่ละยี่ห้อมีรายการอื่นๆนับร้อยช่อง...แต่ไม่มีช่องไหนที่ออกอากาศอนุเคราะห์ถ่ายทอดรายการของ DLTV, ETV เลย

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับประชาชน และคนใฝ่เรียน คนไร้โอกาสเรียนในระบบ และแม้แต่นักเรียนที่ต้องการทบทวนบทเรียนของตน..น่าจะได้รับโอกาสนี้โดยทั่วถึงกันจากการสอนทางไหลผ่านดาวเทียม DLTV, ETV,และ รายการ การศึกษาอื่นๆ เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่บ้านเรือน เพื่อให้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเสรี...

จึงขอความกรุณา ช่วยเหลือเรื่อง “สำคัญนี้” ด้วยเถิดครับ
 

Design Thinking คือ กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลายๆ สายมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั่นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ”(DEX Space, 2016)

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง จะมีการออกแบบเป็น 2 แบบหลัก คือ

https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*uI_GX3PoxpYUiordyiFAAA.jpeg

Empathy เป็นการทำความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อจะสร้างสรรค์ หรือแก้ไขสิ่งใดก็ตามจะต้องเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถ่องแท้เสียก่อน เพราะนั่นจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การพัฒนาความสำเร็จในทุกๆ ธุรกิจ

Define การสังเคราะห์ข้อมูล การตั้งคำถามปลายเปิดที่ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำกัดกรอบของการแก้ปัญหา ซึ่งภายหลังจากที่เราเรียนรู้และทำเข้าใจต่อกลุ่มบุคคลเป้าหมายแล้ว ก็ต้องวิเคราะห์ปัญหา กำหนดให้ชัดเจนว่าจริงๆ แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร เลือกและสรุปแนวทางความเป็นไปได้

Ideate การระดมความคิดใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด หรือการสร้างความคิดต่างๆ ให้เกิดขึ้น โดยเน้นการหาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด หลากหลายที่สุด โดยความคิดและแนวทางต่างๆ ที่คิดขึ้นมานั้นก็เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้น Define

Prototype การสร้างแบบจำลอง หรือการสร้างต้นแบบขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและตอบคำถามหรือกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อที่เราจะได้เข้าใจสิ่งที่เราอยากรู้มากยิ่งขึ้น และยิ่งสร้างเร็วเท่าไรก็ยิ่งได้ลองหาข้อผิดพลาด และเรียนรู้เกี่ยวกับไอเดียของเราได้เร็วเท่านั้น

Test หรือการทดสอบ โดยเรานำแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสังเกตประสิทธิภาพการใช้งาน โดยนำผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนคำแนะนำมาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงต่อไป

(WhiteTofu,2016)

แบบDesign Council

https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*VM2t4Y4TW4gDIbPQTOBCaw.pngThe Design Process: Double Diamond

1.       Discover นักออกแบบพยายามมองโลกในรูปแบบใหม่สังเกตสิ่งใหม่ ๆ และรวบรวมข้อมูลเชิงลึก

2.       Define ระยะความละเอียดซึ่งนักออกแบบพยายามที่จะทำความเข้าใจถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดที่ระบุไว้ในขั้นตอนการค้นพบ ซึ่งสำคัญที่สุด? เราควรจะทำอะไรที่แรก? อะไรเป็นไปได้?

3.       Develop เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาซึ่งมีการสร้างโซลูชันหรือแนวคิดสร้างต้นแบบทดสอบและทำซ้ำ ขั้นตอนการทดลองและข้อผิดพลาดนี้ช่วยให้นักออกแบบสามารถปรับปรุงและปรับแต่งแนวคิดของพวกเขาได้

4.       Deliver ขั้นตอนการจัดส่งซึ่งจะมีการสรุปผลิตและเปิดตัวโครงการที่ได้รับ (ผลิตภัณฑ์บริการหรือสิ่งแวดล้อม)

(Jens Otto Lange,2015)

หลักการคิดเชิงออกแบบ

1. คิดอย่าง เข้าใจ เป็นวิธีการคิดผ่านสิ่งที่เขาพูด ทำ คิด และรู้สึก เพื่อให้เข้าใจปัญหาจากมุมมองของคนที่เราจะแก้ปัญหาให้ ซึ่งการคิดอย่างเข้าใจอาจสามารถทำได้ผ่านทางการสังเกต การสอบถาม หรือการมีประสบการณ์ร่วม

2. คิดแบบ ไม่มีกรอบ การคิดแบบไม่มีกรอบ มีกระบวนการในการคิดดังนี้ 2.1 ต้องตั้งคำถามที่ถูกต้อง ก่อนจะเริ่มหาคำตอบ ดังนั้นจึงต้องเริ่มตั้งคำถามก่อน โดยใช้ฟอร์ม เราจะ……ได้อย่างไร” 2.2 ได้คำถามแล้วคิดคำตอบ โดยใช้วิธี Ideate (Idea + create) หรือการ brainstorming โดยมีหลักการในการระดมสมองที่ดี

3. คิดเร็ว ทำเร็ว นำไอเดียไปแปลงให้เป็น ผลงานโดยคำนึงถึง เวลาและ ค่าใช้จ่ายที่จำกัด โดยมีวิธีการคือ 3.1 ทดลองสร้างต้นแบบ (Prototype) และยึดหลักทดลองหลายๆ ครั้ง ล้มเหลวบ่อยๆ ล้มเหลวให้เร็ว เพื่อจะได้รีบเรียนรู้ความผิดพลาด 3.2 สร้างต้นแบบที่จับต้องได้และมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้ ใช้ของง่ายๆ ไม่ต้องใช้ของจริง โดยผลงานการออกแบบอาจเป็นไปได้อย่างหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์โดยตรงเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นสิ่งอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้

(ASIAN Leadership Academy,2016)

วิธีการเรียนรู้ Design Thinking ที่ดีที่สุด

คือการทดลองนำ Design Thinking ไปใช้ในการทำงาน แต่หากจะต้องให้สรุปแนวคิดหลักๆของ Design Thinking เมษ์คิดว่าสามารถสรุปได้เป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ (1) การเข้าใจปัญหาให้ถูกต้อง, (2) การคิดแบบไม่มีกรอบ และ (3) การเรียนรู้ผ่านการทดลองลงมือทำ

STEP 1: เข้าใจปัญหาให้ถูกต้อง (Understand) นั่นคือ การใช้เวลาทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง มีบทบาทมากต่อการกำหนดทิศทางในการแก้ปัญหา การเข้าใจปัญหาที่ถูกต้องและตั้งคำถามที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น

STEP 2: คิดแบบไม่มีกรอบ (Brainstorm) แม้เราจะเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้องแล้ว อีกอุปสรรคสำคัญที่ทำให้นวัตกรรมใหม่ๆไม่เกิดคือ กรอบความคิดของเรา กระบวนการ Design Thinking เน้นการแยกประบวนการสร้างสรรค์ไอเดีย (Idea Generation) ออกจากการประเมิน (Idea Evaluation) นั่นคือ คิดไอเดียออกมาเยอะๆก่อน แล้วค่อยมาประเมินว่าไอเดียไหนเป็นไปได้มากน้อยอย่างไร

STEP 3: เรียนรู้ผ่านการทดลองลงมือทำ (Prototype) การเปลี่ยนไอเดียดีๆให้ เป็นรูปเป็นร่างด้วยการสร้างต้นแบบหรือแบบจำลองง่ายๆที่สื่อสารแนวคิด การสร้างต้นแบบคือการลงมือทำที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ ทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นว่าไอเดียที่เราคิดนั้นจะตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายอย่างที่เราเข้าใจหรือไม่?

(MaySripata,2016)

ตัวอย่างการนำไปใช้ในงานออกแบบ

ใช้แนวคิด Design Thinking ศึกษาธุรกิจร้านค้า Toy Studio ร้านขายโนเมบของเล่นของสะสม ในห้างสรรพสินค้า ฺBluPort หัวหิน

1.       Empathy ถามข้อมูลจากร้านค้า ศึกษาหลักการตลาด 4P,SWOT,กลุ่มเป้าหมาย

https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*8GmQL4Ya683F8QgfIZqCmg.jpeg

2. Define วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาปัญหาจากทั้ง2ฝ่าย ลูกค้าและร้านค้า เพื่อหาความเชื่อมโยงของปัญหาที่เกิดขึ้น

https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*FSfRN0f1NaaT7g9AUP9wig.jpeg

3. Ideate หาแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการร้านค้าซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่างๆ และการใช้การออกแบบมาช่วยในการโปรโมทร้านค้าให้น่าสนใจมากขึ้น

https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*zOVJTscbXAfCubI5w_jd6w.jpeg

4.Prototype ต้นแบบผลงานที่จะนำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยร่างWireframe และ Workflow ของระบบ

https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*15FRxWArk1yJqGIS1Vl0YQ.jpeg

Application 1

Applicationอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า ซึ่งมีฟังก์ชันการค้นหาสินค้า สั่งจองสินค้า ซื้อสินค้าออนไลน์ และ รีวิวสินค้า

https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*utWF8UB85qhCyEzK_8T8Rg.jpeg

Website 1

ระบบร้านค้าอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าของกิจการ ซึ่งมีฟังก์ชันการบันทึกการขาย การทำบัญชี สรุปยอดขาย และรายการสินค้าที่มีรวมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยในการตั้งราคาสินค้า

5. Test การนำผลงานต้นแบบไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้งาน เพื่อจะได้รู้ถึงการใช้งานจริงทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น และรู้ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำมาพัฒนาให้สะดวกต่อการใช้งานมากที่สุด

แหล่งข้อมูล/ แหล่งอ้างอิง

ศูนย์สร้างวรรค์งานออกแบบ (TCDC). (2016). ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิตยสาร(Creative Thailand), ปี่ที่8 ฉบับที่3, น. 6.

ASIAN Leadership Academy.(2016). คิดทันโลกด้วย Design Thinking โดย ASIAN Leadership Academy. Retrieved Apr 18, 2017, from 

http://www.okmd.or.th/knowledge-festival/articles/518/design-thinking

 

 

DEX Space. (2016). DESIGN THINKING คืออะไร (OVERVIEW). Retrieved Apr 18, 2017, from 

https://medium.com/base-the-business-playhouse/design-thinking-คืออะไร-overview-dc8c8e7547db

 

 

Jens Otto Lange. (2015). The Design Process: What is the Double Diamond?. Retrieved Apr 18, 2017, from 

http://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond

 

 

MaySripata. (2016). “Design Thinking”กระบวนการออกแบบนวัตกรรม. Retrieved Apr 18, 2017, from 

https://storylog.co/story/56a321f8f69f51246bce4045

 

 

WhiteTofu. (2016). คิดอย่างนักออกแบบ (Design Thinking). Retrieved Apr 18, 2017, from http://www.applicadthai.com/articles/คิด-อย่างนักออกแบบ-design-thinking/
พัฒนาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

คู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
สื่อบทอ่านประกอบการเรียนรู้ออนไลน์
สื่อออนไลน์พัฒนาทักษะการอ่านของเยาวชนไทย
สรุปรายงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมโดยใช้สื่อประสมออนไลน์
PLFmodel: รูปแบบการสอนที่ต้องพัฒนาCopyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com