ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


พัฒนาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

                         

 

     การพัฒนาสื่อ ICT การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

 

 

             โครงการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมโดยใช้สื่อประสมออนไลน์         

           ๒.๑.  ประเด็นในการพัฒนา  (สิ่งที่จะพัฒนา)  

            การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีผู้สอนเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมตามขั้นตอนกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา ท.๓๐๒๐๑ ( สาระเพิ่มเติม วิชาภาษาไทย )ที่ผู้สอนได้จัดไว้สำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจเรียนด้านภาษาของโรงเรียนบางซ้ายวิทยา ห้อง ม. ๔/๒ จำนวน  ๔๐  คน ได้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

                 สื่อประสมออนไลน์ที่ใช้เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม ประกอบด้วย
              ๑. สื่อวีดิทัศน์ออนไลน์
              ๒. สื่อบทอ่านประกอบการเรียนรู้ออนไลน์
              ๓. คู่มือการอ่านสารคดีเพื่อชีวิตและสังคม
              ๔. คู่มือการอ่านบันเทิงคดีเพื่อชีวิตและสังคม 
 

        ๒.๒  เป้าหมายในการพัฒนา(ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและหรือเป้าหมายเชิงคุณภาพ และระยะเวลาดำเนินการ)

                 ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒  จำนวน  ๔๐  คน  ได้รับการพัฒนาจากการเรียนรายวิชา การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา ท ๓๐๒๐๑  ในเวลา ๑๒ สัปดาห์ จำนวน   ๔๘  คาบเรียน

เนื้อหาสาระที่ใช้สำหรับอ่านได้จากการสำรวจความสนใจครอบคลุมเนื้อเรื่อง บันเทิงคดี จำนวน ๒ เรื่อง และสารคดี จำนวน ๓ เรื่อง

               ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนที่เรียนรายวิชา การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม จากเนื้อเรื่องที่อ่าน ประกอบด้วยมีความรู้ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประเมินค่า พร้อมทั้งริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆส่งต่อองค์ความรู้ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ครูจัดกิจกรรมโดยมีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการเรียนรู้และส่งต่อความรู้ในสื่อสังคมออนไลน์  นักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินในข้อ ๒.๔ อยู่ในระดับดี ดีมาก และดีเยี่ยม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๕

                 ๓. ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ( ๑   มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

        ๒.๓.  วิธีการพัฒนา ( แสดงถึงขั้นตอน/วิธีการพัฒนา)

               ๑.  เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ     ๒.  ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาประเภทสื่อประสมออนไลน์ การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา  สื่อบทอ่านประกอบการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดทำคู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม  ๓.  วิเคราะห์เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผ่านการสำรวจ ทดลองใช้มาแล้ว จากปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ จึงนำมาสร้างเป็นสื่อ นวัตกรรม อย่างเป็นระบบ จัดเป็นหมวดหมู่ในเว็บไซด์ www.kruthai40.com ที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง   ๔.  ลงมือสร้างหรือผลิตสื่อนวัตกรรม ตามหลักการในข้อ ๒     ๕.  หาคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสื่อ นวัตกรรม    ๖.  ปรับปรุงคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพสื่อ นวัตกรรมและนำไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมของนักเรียน เป็นเวลาในห้องเรียน ๔๘  คาบเรียน  ๗. สรุปรายงานและเผยแพร่ผลงานในรูปแบบสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์

     ๒.๔  แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน 

                ๑. สังเกตจากความร่วมมือและความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้     ๒. ประเมินจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ        ๓. ประเมินจากรายงานผลการใช้สื่อประสมออนไลน์ พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมโดยใช้แบบทดสอบ วัดความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตรวจสอบประเมินผลงานเชิงปริมาณและคุณภาพของนักเรียน   ๔. ประเมินจากผลงานของนักเรียน ได้แก่ รายการสื่อที่นักเรียนนำเสนอในรูปแบบต่างๆในเว็บไซด์ www.kruthai40.com และสื่อสังคมออนไลน์  เกี่ยวกับ 2W1H  ระบุประเภทสื่อที่ใช้ เนื้อหาที่นำเสนอ( What ) การแสดงความคิดเห็น( Why )และการเล่าประสบการณ์การนำไปใช้ประโยชน์( How )    ๕. สรุปรายงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมโดยใช้สื่อประสมออนไลน์   คู่มือการอ่านสารคดีและบันเทิงคดีคู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

คู่มือการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม การอ่านเป็นประตูสู่โลกของความคิดและจินตนาการ ทำอย่างไรให้นักเรียนในปัจจุบัน มีกิจกรรมการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมติดตนไปตลอดชีวิต

สื่อบทอ่านประกอบการเรียนรู้ออนไลน์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology : ICT) การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลต่อภาคการศึกษา โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถติดต่อกับคนทั้งโลก สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นขุมความรู้อันมหาศาล สามารถใช้ความรู้อันหลากหลายวิทยาการนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง หรือหน่วยงานให้ทันยุค และยั่งยืนดังนั้นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning จึงเกิดขึ้นอย่างมาก และรวดเร็วในยุคนี้

สื่อออนไลน์พัฒนาทักษะการอ่านของเยาวชนไทย
สรุปรายงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมโดยใช้สื่อประสมออนไลน์สรุปรายงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมโดยใช้สื่อประสมออนไลน์

 สรุปรายงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อชีวิตและสังคมโดยใช้สื่อประสมออนไลน์

PLFmodel: รูปแบบการสอนที่ต้องพัฒนา

พฤติกรรมการเสพเทคโนโลยีของคนไทย/อินเทอร์เน็ตยุคใหม่ การที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันทำให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้พรมแดน ไร้ขีดจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่ อีกทั้งด้านการใช้ เครื่องมือสื่อสารที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่ามนุษย์กำลังจะก้าวสู่สังคมโลกยุคที่ 3 อย่างแท้จริง เห็นได้จากปัจจุบันการแข่งขันทางด้านข้อมูล ข่าวสารทวีความรุนแรงมากขึ้นถึงขนาดมีคำพูดว่า "ผู้ใดครองสื่อ ผู้นั้นครองอำนาจ

บันทึกเพื่อส่งต่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

 เมื่อผมเป็นครูโสตทัศนศึกษา ผมได้ใช้ประโยชน์มหาศาลในการสร้างสื่อการสอนจาก “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ Distance Learning Television Station หรือ DLTV ซึงถ่ายทอดจาก โรงเรียน วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แม้เวลาในการออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวล ไม่ตรงกันกับตารางสอนของเรา ผมก็ใช้วิธีอัดเทป เพื่อเป็นสื่อการสอน ประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆได้อย่างดีเสมอมา

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com