ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
gotoknow:kruthai40


รายวิชาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

รายวิชา  การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑    การอ่านเพื่อความเข้าใจชีวิต     
                             ความหมายของความเข้าใจชีวิต
                             การอ่านเพื่อความเข้าใจชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒   เข้าใจชีวิตจากเรื่องสั้น       
                             หลักการอ่านเรื่องสั้น
                             องค์ประกอบของเรื่องสั้น
                             การแบ่งประเภทของสั้น
                             การเลือกอ่านเรื่องสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓   เข้าใจชีวิตจากสารคดี   
                              องค์ประกอบของสารคดี
                              หลักการอ่านสารคดี
 หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  การอ่านนิทานพื้นบ้านเพื่อเพื่อชีวิตและสังคม
                              ประเภทของนิทาน
                              แนวทางการอ่านนิทาน
                              การเลือกอ่านนิทานเพื่อชีวิตและสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕    การอ่านเพื่อสร้างอุดมคติและจินตนาการ
                              การอ่านเพื่อสร้างอุดมคติและจินตนาการ
                              การสร้างเสริมประสบการณ์จากการอ่านความเรียง
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖    อ่านบทกวีนิพนธ์เพื่อชาติ ชีวิตและสังคม       
                              การสร้างเสริมประสบการณ์จากการอ่านบทกวีนิพนธ์
                              ลักษณะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่าน
                              งานเขียนวรรณกรรมร่วมสมัย
       
                              วิธีการนำประสบการณ์ชีวิตที่ได้จากการอ่านไปใช้ใน     
                              ชีวิตประจำวัน
                              การอ่านและการพิจารณาประเมินค่ากวีนิพนธ์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗    โครงงานพัฒนาการอ่านสะท้อน  ความคิด ชีวิตและผลงานการอ่านสารคดี
การเลือกหนังสือที่น่าอ่าน
สี่แผ่นดิน article
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดี วรรณกรรม
ผลการสอบวัดผลกลางภาค (สำหรับสมาชิก)
ความหมายและความสำคัญของ การอ่าน
หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]Copyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com