ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
gotoknow:kruthai40


การเลือกหนังสือที่น่าอ่าน

 การเลือกหนังสืออ่าน

        การเลือกหนังสืออ่านมีความจำเป็นมาก นักอ่านที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักวิธีเลือกหนังสืออ่าน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่การอ่าน  โดยพิจารณาวิธีเลือก  (ศิวกานท์  ปทุมสูติ,  2540,  หน้า  19-20) ต่อไปนี้  

        1.  เลือกหนังสือที่มีสาระเรื่องราวตรงกับความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องอ่าน
        2.  เลือกหนังสือที่ดีมีคุณลักษณะ  ดังนี้
             2.1 หนังสือที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าดี 
             2.2 หนังสือที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าดี 
             2.3 หนังสือที่ได้รับรางวัลสำคัญ ๆ ในการประกวดขององค์กรที่มีคุณภาพ 
             2.4 หนังสือซึ่งเขียนโดยนักเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของแวดวงนักอ่าน 
             2.5 หนังสือที่มีคุณค่าดีพร้อมทุกด้าน  ได้แก่  ด้านเนื้อหา  ด้านความคิด  ด้านกลวิธี  ด้านทางภาษา  ด้านรูปแบบและการนำเสนอ
             2.6 หนังสือที่ได้รับการยอมรับศึกษาสืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัย 
             2.7 เลือกหนังสือที่จะไม่โน้มนำไปในทางเสื่อมทั้งปวง

การอ่านและจับใจความ

        การอ่านและจับใจความ  มีหลักเกณฑ์การอ่าน  (ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน,  2547,  หน้า  11-12) ดังนี้

        1.  ตั้งใจอ่าน  มีสมาธิแน่วแน่  พยายามอ่านอย่างรวดเร็วจะช่วยให้เก็บใจความสำคัญได้ดีกว่าอ่านช้า ๆ เพราะการอ่านอย่างเร็วนั้นจะทำให้ความหมายของข้อความแต่ละช่วงสายตาที่ผู้อ่านเข้าใจ จะยังคงอยู่ และนำมาสัมพันธ์กัน ทำให้เข้าใจข้อความที่อ่านทั้งหมดได้  แต่ถ้าอ่านได้ช้าความหมายของข้อความย่อย ๆ ทั้งหลายอาจเลือนไป  ไม่สามารถจะนำมาเชื่อมโยงกันได้  และทำให้เสียสมาธิได้ง่ายด้วย

        2.  เมื่ออ่านจบหน้าหนึ่ง ๆ หยุดคิดเล็กน้อยว่าย่อหน้านั้นมีใจความสำคัญอย่างไร  ตามปกติ ใจความสำคัญจะอยู่ตอนต้นหรือตอนท้ายของย่อหน้า  มีเพียง  1-3  ประโยคเท่านั้น

        3.  เมื่ออ่านจบทุกย่อหน้า  ก็นำเอาใจความสำคัญของทุกย่อหน้ามารวมกัน ให้เกี่ยวเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน โดยนึกคิดในใจ  หรือเขียนขึ้นใหม่โดยใช้ถ้อยคำภาษาของตนเอง
 
เทคนิคการอ่านหนังสือเร็วและให้ได้ใจความ 

        เทคนิคการอ่านหนังสือเร็วและให้ได้ใจความ  ต้องมีการฝึกฝน  (ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน,  2547,  หน้า  98-107)  ดังนี้

        1.  จำคำและวลีบางกลุ่มเพื่อช่วยให้อ่านเร็วขึ้น  เช่น  ด้วยเหมือนกัน  และมากกว่าอีก ยิ่งกว่ามาก  คำที่ช่วยสรุป เช่น  นั่นเอง  ดังนั้น  ตามที่  ผลก็คือ  เป็นต้น

        2.  อ่านเป็นวลีหรือประโยคไม่ควรอ่านเป็นคำ   เพราะเนื้อหาที่ต้องการมักอธิบายด้วยวลี หรือประโยค 

        3.   การเคลื่อนไหวตา  โดยปกตินักอ่านที่ดีจะเคลื่อนไหวตา  3  ครั้ง  ต่อบรรทัด  และเคลื่อนไหวสายตาย้อนกลับไม่เกิน  8  ครั้งต่อหน้า 

        4.  ปรับปรุงการอ่านให้เร็วขึ้นโดยการจับเวลา

        5.  พยายามอ่านให้มาก  อ่านให้เป็นกิจวัตร  ควรฝึกอ่านวันละ  1  ชั่วโมง  หรืออ่านหนังสือสัปดาห์ละ 2  เล่ม เป็นอย่างน้อย  และพยายามฝึกอ่านให้เร็วจนกระทั่งได้อัตราเร็วในการอ่าน 400 คำต่อนาที  เป็นอย่างน้อย

        6.  อ่านเอาเรื่อง  อ่านแล้วรู้เรื่องว่าอ่านเรื่องอะไร  เป็นอย่างไร  เกี่ยวข้องกับใคร  จำเรื่องที่อ่านได้และสามารถเข้าใจเรื่องได้ทันที

        7.  อ่านเป็น  อ่านแล้วแปลความ  ตีความ  ขยายความได้

        8.  อ่านเก่ง  ต้องอาศัย  “การอ่านเอาเรื่อง”  และ  “การอ่านเป็น”  เป็นพื้นฐานจึงจะอ่านเก่งได้  ผู้อ่านต้องอาศัยประสบการณ์ และความสามารถของตนในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินค่า มาช่วยในการตัดสินใจและวินิจฉัยเรื่องที่อ่าน  เป็นการอ่านที่ต้องใช้ความเข้าใจสูงสุด 
 
หนังสือประเภทต่าง ๆ

        1. หนังสือพิมพ์  
        2. นิตยสาร  และ วารสาร 
        3. หนังสือสารคดี
        4. หนังสือนวนิยาย  หรือบันเทิงคดี
        5. หนังสือเกี่ยวกับสถิติ

วิธีการอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ

        1.  หนังสือพิมพ์  เป็นเครื่องมือสื่อสารประเภทข่าว  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน   ควรอ่าน  ดังนี้ 
             1.1  การอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน  ควรอ่านเร็ว ๆ ถ้าติดใจบทความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
             1.2  ควรตัดเก็บไว้  (หากเป็นหนังสือพิมพ์ส่วนตัว)  หรือจดไว้แล้วเก็บเป็นระบบเพื่อค้นง่าย ควรอ่านทุกหน้า  เพราะแต่ละหน้ามีความรู้และข่าวที่ไม่ซ้ำกัน ถ้าอ่านไม่ทั่ว จะพลาดข่าวสำคัญ 
             1.3  ควรใช้วิจารณญาณในการอ่านหนังสือพิมพ์  เพราะผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันต้องทำงานแข่งกับเวลาอาจจะมีความบกพร่องคลาดเคลื่อนได้ การเสนอข่าวจะโน้มเอียงไปตาม ที่คนส่วนมากสนใจ  และบางครั้งใช้ภาษาไม่ถูกต้อง

        2.  นิตยสาร และวารสาร  เป็นเครื่องมือสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีกำหนดออกแน่นอน มีลักษณะเป็นรายงานข่าวที่ค่อนข้างจะแน่นอน  เพราะมีเวลาในการรวบรวม  แต่จะไม่ทันเหตุการณ์ เท่าหนังสือพิมพ์  ควรอ่าน  ดังนี้
              2.1  ไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งฉบับ
              2.2  อ่านเฉพาะเรื่องที่สนใจ  โดยดูจากสารบัญทำให้ค้นหาเรื่องที่ต้องการได้เร็วขึ้น

        3. หนังสือสารคดี  การอ่านหนังสือประเภทนี้ เป็นการอ่านเพื่อความรู้ เพื่อการค้นคว้า เพื่อประกอบการเรียนหนังสือสารคดีมีมากมายหลายประเภท  แต่ละประเภทควรอ่าน  ดังนี้
             3.1  การอ่านหนังสือประเภทปรัชญาจิตวิทยาและศาสนา ทั้งสองประเภทนี้มีความสัมพันธ์กัน  มีทั้งระดับง่ายและระดับยาก  การอ่านจึงขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของผู้อ่าน   ดังนี้
                    3.1.1 การอ่านอย่างง่าย  เป็นการอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจ  หรือนำมาเป็นหลักในชีวิตประจำวันได้  การอ่านหนังสือประเภทนี้   เลือกอ่านในระดับที่สามารถเข้าใจได้     อ่านด้วยความสนใจ   จะเป็นพื้นฐาน ในการอ่านหนังสือประเภทนี้ต่อไปในระดับสูงขึ้นได้ง่าย  เช่น  หนังสือส่งเสริมสุขภาพจิต   นิทานชาดก  พุทธภาษิต  พุทธประวัติ  เป็นต้น
                    3.1.2 การอ่านอย่างยาก เป็นการอ่านเพื่อหาความรู้ประกอบ   เพื่อการเรียนรู้บางอย่าง อย่างลึกซึ้ง  ต้องมีพื้นความรู้ด้านนี้มาเพียงพอ   มีประสบการณ์ในการฝึกฝนอบรม  หรือได้รับคำแนะนำจากผู้รู้                                                
             3.2  การอ่านหนังสือประเภทสังคมศาสตร์  เป็นการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  เช่น รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย  การศึกษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นต้น  ขอบเขตเนื้อหากว้างขวาง ผู้อ่านต้องมีความรู้และประสบการณ์  ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น
             3.3  การอ่านหนังสือประเภทประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ การอ่านหนังสือประเภทนี้ ควรอ่านดังนี้
                    3.3.1 ต้องอ่านอย่างพินิจพิจารณาอ่านให้เรื่องต่อเนื่องกัน  และเปรียบเทียบเหตุการณ์คล้ายคลึงกัน กับที่เกิดขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน  และพยายามหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   กลั่นกรอง หาเหตุผลของเหตุการณ์นั้น ๆ 
                    3.3.2  ควรเปรียบเทียบหลาย ๆ เล่ม  เลือกอ่านหนังสือเล่มที่ผู้เขียนทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์
                    3.3.3  การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ  แผนที่  แผนภูมิ  ตาราง  กราฟ  ภาพประกอบ  ต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง  
             3.4  การอ่านหนังสือประเภทชีวประวัติ  ควรอ่าน  ดังนี้
                    3.4.1  ต้องดูวิธีการเขียน  ดูขอบเขตของผู้เขียนต้องการเน้นชีวิตช่วงไหนมากที่สุด    
                    3.4.2  ถ้ามีหนังสือชีวประวัติเกี่ยวกับบุคคลนั้น  หลายเล่มนำมาอ่านเปรียบเทียบดู เพื่อหาข้อเท็จจริง  และทัศนคติที่ผู้เขียนมีต่อเจ้าของชีวประวัติว่ามีใจเป็นธรรมหรือลำเอียง 
             3.5  การอ่านหนังสือประเภทวรรณคดี  การอ่านหนังสือประเภทนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ของผู้อ่าน  โดยทั่วไป ดังนี้
                    3.5.1  เพื่อศึกษาศิลปะของการใช้ภาษา  ความไพเราะของภาษา   การอุปมาอุปไมย อารมณ์ขัน  ผู้อ่านต้องอ่านให้ได้อรรถรส  จะได้รับความพอใจ  ในสำนวนโวหารที่ไพเราะลึกซึ้ง คมคาย  มีอุปมาอุปไมย  รวมทั้งได้คติธรรม  และความสุขทางอารมณ์และจิตใจ
                    3.5.2  เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลแต่ละสมัย  
             3.6  การอ่านหนังสือประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ   ควรอ่าน  ดังนี้  
                    3.6.1  การอ่านเน้นเนื้อหาสำคัญต้องทำความเข้าใจ  และจำสูตรต่าง ๆ บางครั้งต้องอาศัยคู่มือทดลองปฏิบัติการ ในห้องทดลอง  ต้องอาศัยรูปภาพแสดงเค้าโครง แผนผัง  และตารางต่าง ๆ ด้วย  
                    3.6.2  การอ่านต้องหยุดพักเป็นตอน ๆ

        4.  หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดี  ควรอ่าน ดังนี้  
             4.1  ควรอ่านในเวลาว่าง  และอ่านติดต่อกันไปเพื่อให้ได้อรรถรส  
             4.2  เมื่ออ่านจบแล้วลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านบ้าง  เช่น  คติสอนใจ  คำพูดสอนใจ  วัฒนธรรม  ปรัชญา 

        5.  หนังสือเกี่ยวกับสถิติ  มีวิธีการอ่านตามข้อมูลที่นำเสนอด้วยการดูภาพ  ตาราง  สัญลักษณ์  ดังนี้
             5.1  เป็นบทความ  จะมีเรื่องราวไม่ยาวมาก  ใช้เวลาในการอ่านเล็กน้อยรายวิชาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

จากบทเพลงพระราชนิพนธ์สู่ผลงานศิลปะนำเสนอเพื่อพ่อ
หลายชีวิต กับพระพุทธศาสนา
หลายชีวิต: วรรณกรรมที่แนะนำสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ประเด็นคำถาม ที่ควรหาคำตอบ (สำหรับสมาชิก) article
ประกาศผลการสอบ นัดหมายนักเรียน
ชัยภูมิเมืองแห่งขุนเขา ต้นกำเนิดแม่น้ำชี
ฝากไว้คิดต่อจากการอ่าน
ประโยชน์การอ่านนวนิยาย
ผจญภัยในป่าดงพงพีกับนักประพันธ์ชั้นครู
การอ่านนวนิยาย
การอ่านสารคดี
สี่แผ่นดิน article
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดี วรรณกรรม
ผลการสอบวัดผลกลางภาค (สำหรับสมาชิก)
ความหมายและความสำคัญของ การอ่านCopyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com