ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
PLCนวัตกรรม
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ
gotoknow:kruthai40


พัฒนาการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม

รายวิชา  การอ่านเพื่อชีวิตและสังคม  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑    การอ่านเพื่อความเข้าใจชีวิต     
                             ความหมายของความเข้าใจชีวิต
                             การอ่านเพื่อความเข้าใจชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒   เข้าใจชีวิตจากเรื่องสั้น       
                             หลักการอ่านเรื่องสั้น
                             องค์ประกอบของเรื่องสั้น
                             การแบ่งประเภทของสั้น
                             การเลือกอ่านเรื่องสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓   เข้าใจชีวิตจากสารคดี   
                              องค์ประกอบของสารคดี
                              หลักการอ่านสารคดี
 หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  การอ่านนิทานพื้นบ้านเพื่อเพื่อชีวิตและสังคม
                              ประเภทของนิทาน
                              แนวทางการอ่านนิทาน
                              การเลือกอ่านนิทานเพื่อชีวิตและสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕    การอ่านเพื่อสร้างอุดมคติและจินตนาการ
                              การอ่านเพื่อสร้างอุดมคติและจินตนาการ
                              การสร้างเสริมประสบการณ์จากการอ่านความเรียง
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖    อ่านบทกวีนิพนธ์เพื่อชาติ ชีวิตและสังคม       
                              การสร้างเสริมประสบการณ์จากการอ่านบทกวีนิพนธ์
                              ลักษณะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่าน
                              งานเขียนวรรณกรรมร่วมสมัย
       
                              วิธีการนำประสบการณ์ชีวิตที่ได้จากการอ่านไปใช้ใน     
                              ชีวิตประจำวัน
                              การอ่านและการพิจารณาประเมินค่ากวีนิพนธ์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗    โครงงานพัฒนาการอ่านสะท้อน  ความคิด ชีวิตและผลงานจากบทเพลงพระราชนิพนธ์สู่ผลงานศิลปะนำเสนอเพื่อพ่อ
หลายชีวิต กับพระพุทธศาสนา
หลายชีวิต: วรรณกรรมที่แนะนำสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ประเด็นคำถาม ที่ควรหาคำตอบ (สำหรับสมาชิก) article
ประกาศผลการสอบ นัดหมายนักเรียน
ชัยภูมิเมืองแห่งขุนเขา ต้นกำเนิดแม่น้ำชี
ฝากไว้คิดต่อจากการอ่าน
ประโยชน์การอ่านนวนิยาย
ผจญภัยในป่าดงพงพีกับนักประพันธ์ชั้นครู
การอ่านนวนิยาย
การอ่านสารคดี
การเลือกหนังสือที่น่าอ่าน
สี่แผ่นดิน article
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดี วรรณกรรม
ผลการสอบวัดผลกลางภาค (สำหรับสมาชิก)
ความหมายและความสำคัญของ การอ่าน
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2005 All Rights Reserved. ครูภาษาไทยดีเด่น 2540 ครูต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ 2545 (Teacher Award)กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลคุรุสดุดี 2552
ร้านหนังสือ"บ้านครู"  ศูนย์รวมพลังแห่งปัญญา แหล่งศึกษา ค้นคว้า แนะนำหนังสือดีเด่น ควรอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก ครูต้นแบบเครือข่ายครูไทย เชิงประจักษ์ ว.13 ครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา surinkruthai@gmail.com