ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletการอ่านเพื่อชีวิตและสังคม
bulletเรียนรู้ภาษาไทย ม.ต้น
bulletการประเมินผล-PISA
dot
dot
bulletครูกับการสอนคิดวิจารณญาณ
bulletICTเพื่อการเรียนรู้
dot
คิดบวก งานเชิงรุก หัวใจอยู่ที่เด็ก
dot
bulletพัฒนาสื่อสู่ครูเชี่ยวชาญ
bulletครูภาษาไทยออนไลน์พัฒนาทักษะการอ่าน
dot
ปณิธาณ อุดมการณ์
dot
bulletการปฏิบัติงานครู
bulletแด่ครูด้วยจิต..วิญญาณ
bulletค่าของครูอยู่ที่ศิษย์
dot
Newsletter สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
ครูกัลยาณมิตร
dot
bulletเครือข่ายครูกัลยาณมิตร
dot
ครูภาษาไทย-เทคโนโลยีการศึกษา
dot
bulletสื่อวีดิทัศน์นำเรื่อง
dot
dot
bulletสื่อยูทูป kruthai
bulletระบบประกันคุณภาพออนไลน์
bulletfacebook.com - kruthai40
dot
dot
bulletE-learning
bulletE-book
bulletสื่อ Multimedia
bulletสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
bulletยุคสื่อ ICT ที่ต้องวิจัยและพัฒนา
bulletห้องสมุดยุคใหม่ E-library
bulletการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้
bulletคนไทยรักการอ่าน
bulletการ์ตูนแอนิเมชั่น
bulletภาพยนตร์สารคดี
bulletผลิตหนังสั้นกันดีกว่า
bulletสร้างสรรค์สื่อเพื่อการพัฒนา
bulletสื่อหนังสือพิมพ์
bulletสื่อโฆษณาน่ารู้
bulletเว็บไซด์ส่งเสริมคุณธรรม
bulletเว็บไซด์เพื่อการเรียนรู้
bulletภูมิปัญญาทางภาษา
bulletเรื่องเล่า kruthai online
bulletKM ในสถานศึกษา
bulletweb: krumukda
bulletแผนที่สู่บางซ้ายวิทยา
bulletสื่อออนไลน์ สอนภาษาไทย
bulletข่าว-บทความ-อื่นๆหลากหลาย ดีๆ จากสื่อมวลชน
bulletวิถีชีวิตและครอบครัว


สื่อการเขียน แบบฝึก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ
มรดกไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สื่อหลักการใช้ภาษาไทย
ห้องเรียนดิจิตอล
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องเรียน DLIT
สื่อการอ่าน
gotoknow:kruthai40
blog : ครูไทย  ในครูบ้านนอกดอทคอม


การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการที่ครูต้องใส่ใจและพัฒนา ก่อนที่คนไทยจะทำลายตนเอง ทำลายคนใกล้ชิดและทุกคนในสังคม ด้วยความเห็นแก่ตนและความไม่มีเหตุผลแนวทางการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เสนอแนวคิดในการฝึกนิสัยที่ดีของการคิด โดยการจัดกิจกรรมจุดเน้น

พฤติกรรมของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นพฤติกรรมภายในสมองที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงแต่ก็สามารถจะเล็งเห็นได้ว่าเกิดพฤติกรรมภายในขึ้น จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ บุคคลต่างๆ อธิบายพฤติกรรมการแสดงออกของการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

ศึกษา ความหมายการคิด วิจารณญาณ

คำว่า “การคิดวิจารณญาณ” มีผู้ใช้ชื่อภาษาไทยที่แตกต่างกันออกไป เช่นการคิดวิจารณญาณ (กันยา สุวรรณแสง, 2540; นิพนธ์ วงษ์เกษม, 2534 และกองวิจัยทางการศึกษา, 2541) และประเมินอย่างมีระบบมีเหตุผล เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมหรือการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ (ชูชีพ อ่อนโคกสูง, 2522 และสุณีย์ ธีรดากร, 2525) การคิดวิพากษ์วิจารณ์ (จารุวรรณา ภัทรนาวิน, 2532) เป็นต้น เนื่องจากการคิดวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางสมองที่มีความซับซ้อน

การคิด

ความหมายของการคิด  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีนักการศึกษาหลายท่านให้ความสนใจกับการพัฒนาความสามารถทางการคิดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการคิดเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้น แต่การคิดเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน มีความสลับซับซ้อนของกระบวนการทำงานของสมอง ดังนั้นจึงมีนักการศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับการคิด

ครูกับการสอน กระบวนการคิด วิจารณญาณ
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2005 All Rights Reserved.
www.kruthai40.com จัดทำโดย นายสุรินทร์ ยิ่งนึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕ ๙๕๙๗๑๙ surinkruthai@gmail.com